Skip to content

Astudiaethau achos Cefnogi Pobl

Mae’r astudiaethau achos hyn yn rhoi sylw i beth o’r gwaith sy’n cael ei wneud er mwyn cyflawni ein hamcanion.

Mae’r Rhaglen Cefnogi Pobl yn rhoi cymorth yn ymwneud â thai i helpu pobl sy’n agored i niwed i fyw mor annibynnol â phosibl yn eu cymunedau lleol.

Ceir rhagor o enghreifftiau o brosiectau a ariennir gan y rhaglen Cefnogi Pobl ar wefan Wallich (dolen allanol), wefan Conwy (dolen allanol), wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent (dolen allanol) a gwefan Cymorth (dolen allanol). 

Rhaglen Cefnogi Pobl – Stori Sara

13/10/14
Mae'r astudiaeth achos canlynol yn dangos ystod y gefnogaeth sydd ar gael drwy raglen Cefnogi Pobl Llywodraeth Cymru.
 

Rhaglen Cefnogi Pobl – profiad un dyn o o ddigartrefedd

04/06/14
Mae'r astudiaeth achos canlynol yn dangos ystod y gefnogaeth sydd ar gael drwy raglen Cefnogi Pobl Llywodraeth Cymru.
 

Rhaglen Cefnogi Pobl - menyw a ddioddefodd drais domestig yn cael ei helpu i weddnewid ei bywyd, Gwasanaeth Cam-drin Domestig Allgymorth Mynwy (MODAS)

02/05/14
Mae’r astudiaeth achos hon yn dangos sut mae Gwasanaeth Cam-drin Domestig Allgymorth Mynwy (MODAS) ac asiantaethau eraill yn cynnig cefnogaeth a chyngor i ddioddefwyr trais domestig, gan gynnwys help i ddod o hyd i gartref newydd. Mae’r astudiaeth achos yn ddienw rhag i chi wybod pwy yw’r fenyw dan ...
 

Rhaglen Cefnogi Pobl - helpu menyw a ddioddefodd drais domestig i deimlo’n ddiogel yn ei chartref ei hun, Cymorth i Fenywod Casnewydd - stori Jane

02/05/14
Mae’r astudiaeth achos hon gan Cymorth i Fenywod Casnewydd yn dangos fel y mae dioddefwyr trais domestig yn gallu aros yn eu cartrefi eu hunain os cânt gefnogaeth.
 

Rhaglen Cefnogi Pobl - helpu menyw a ddioddefodd drais domestig a’i phlant i aros yn eu cartref eu hunain, Cymorth i Fenywod Casnewydd - stori Jenny

02/05/14
Mae’r astudiaeth achos hon gan Cymorth i Fenywod Casnewydd yn dangos fel y mae dioddefwyr cam-drin domestig yn gallu aros yn eu cartrefi eu hunain os cânt gefnogaeth.
 

Rhaglen Cefnogi Pobl – helpu menyw a ddioddefodd drais domestig i fyw yn ei chartref heb ofn, Cymorth i Fenywod Casnewydd - stori Clare

02/05/14
Mae’r astudiaeth achos hon gan Cymorth i Fenywod Casnewydd yn dangos fel y mae dioddefwyr cam-drin domestig yn gallu aros yn eu cartrefi eu hunain os cânt gefnogaeth.
 

Rhaglen Cefnogi Pobl – mae Prosiect y Goleudy yn helpu cleifion – Cymdeithas Tai Taf a Chyngor Dinas Casnewydd

18/03/14
Mae Prosiect Lighthouse, a reolir gan Gymdeithas Tai Taf, yn gweithio mewn partneriaeth ac wedi derbyn cyllid gan Dîm Cefnogi Pobl Cyngor Dinas Casnewydd i gynnig cymorth fel y bo’r angen i gleifion.
 

Rhaglen Cefnogi Pobl - gweithiwr cymorth yn helpu pobl sydd ag AIDS neu HIV - Body Positive

28/10/13
Mae’r astudiaethau achos hyn yn rhoi sylw i beth o’r gwaith sy’n cael ei wneud er mwyn cyflawni ein hamcanion.
 

Rhaglen Cefnogi Pobl - Sut mae cefnogi pobl yn lleihau’r galw ar wasanaethau’r GIG

28/10/13
Mae'r pedair astudiaeth achos hyn yn dangos sut y mae gwasanaethau a ariennir drwy Cefnogi Pobl wedi helpu pobl i gynnal eu tai ac wedi lleihau'r galw am wasanaethau mwy costus y GIG.
 

Rhaglen Cefnogi Pobl - Help i’r rhai sydd ag anabledd dysgu

28/10/13
Mae’r astudiaethau achos hyn yn rhoi sylw i beth o’r gwaith sy’n cael ei wneud er mwyn cyflawni ein hamcanion.
 

Rhaglen Cefnogi Pobl - Help i’r rhai sy’n dioddef cam-drin yn y cartref - Hafan Cymru

28/10/13
Mae’r astudiaethau achos hyn yn rhoi sylw i beth o’r gwaith sy’n cael ei wneud er mwyn cyflawni ein hamcanion.