Skip to content

Rhaglen Cefnogi Pobl

Dolenni perthnasol

Mae’r canllawiau hyn yn rhoi cyngor ymarferol i’r rhai sy’n ymdrin â’r Rhaglen Cefnogi Pobl
Mae’r Rhaglen Cefnogi Pobl yn rhoi cymorth sy’n gysylltiedig â thai er mwyn helpu pobl sy’n agored i niwed i fyw mor annibynnol â phosibl.
Nod y prosiect 4 blynedd hwn yw defnyddio data gweinyddol i archwilio effaith y Rhaglen Cefnogi Pobl ar y defnydd o wasanaethau cyhoeddus gan y rhai sy'n cael gafael ar gymorth.
Mae'r bwletin hwn yn rhoi diweddariad diweddaraf ar y gwaith o Rhaglen Cefnogi Pobl.
Mae’r Rhaglen Cefnogi Pobl yn rhoi cymorth sy’n gysylltiedig â thai er mwyn helpu pobl sy’n agored i niwed i fyw mor annibynnol â phosibl.
Mae'r ymchwil yn ymchwilio i natur a maint y gwariant a elwir yn 'taliadau rheoli' yn y gwasanaethau a ariennir gan Cefnogi Pobl yng Nghymru.
Taflen ffeithiau yn amlinellu prif amcanion a manteision y Rhaglen Cefnogi Pobl yng Nghymru.

Mae’r Rhaglen Cefnogi Pobl yn rhoi cymorth sy’n gysylltiedig â thai er mwyn helpu pobl sy’n agored i niwed i fyw mor annibynnol â phosibl.

Helpu pobl agored i niwed fyw mor annibynnol ag y bo modd:

  • helpu i atal a mynd i’r afael â digartrefedd
  • helpu pobl sy’n agored i niwed i fyw mor annibynnol ag y bo modd
  • rhoi’r cymorth sydd ei angen ar bobl i fyw yn eu cartrefi eu hunain, mewn hosteli, tai â chymorth neu dai arbenigol eraill
  • atal problemau yn y lle cyntaf neu roi help mor gynnar ag y bo modd er mwyn osgoi rhoi cymaint o bwysau ar wasanaethau eraill megis iechyd a gwasanaethau cymdeithasol
  • rhoi help ochr yn ochr â’r gofal personol neu feddygol fydd ei angen ar rai pobl
  • sicrhau bod gwasanaethau o safon yn cael eu darparu mor effeithiol ac mor effeithlon ag y bo modd drwy sicrhau bod sefydliadau sy’n cynllunio ac yn cyllido gwasanaethau a chyrff sy’n darparu gwasanaethau yn gweithio gyda’i gilydd
  • hybu cydraddoldeb a lleihau anghydraddoldeb.

Trwy ei Pholisi Gyfarwyddiaeth Dai Llywodraeth Cymru yn buddsoddi dros £124.4m yn y Rhaglen Cefnogi Pobl yn flynyddol. Mae'n cefnogi mwy na 57,000 o bobl bob blwyddyn i fyw mor annibynnol ag y gallant. Nod y rhaglen yw atal problemau drwy ddarparu cymorth mor gynnar ag y bo modd.

O'r rhai y rhaglen hon yn helpu, 37,000 yn bobl hŷn, fodd bynnag, mae hefyd yn cefnogi teuluoedd sy'n ffoi rhag trais yn y cartref a phobl sydd dan fygythiad gyda neu gael dros gyfnod o ddigartrefedd yn ogystal â phobl sydd ag anghenion iechyd meddwl, anghenion camddefnyddio sylweddau neu anabledd dysgu.