Skip to content

Rheoleiddio tai

Dolenni perthnasol

Prif sylw’r papur hwn eto yw’r risgiau a allai achosi i Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig fethu â bodloni’r Safonau Perfformiad sydd wedi’u hamlinellu yn Fframwaith Rheoleiddio 2017.
Mae’r ddogfen hon yn rhoi manylion y landlordiaid cymdeithasol cofrestredig.
Mae'r cylchlythyrau hyn yn berthnasol i'r bobl hynny sy'n chwilio am wybodaeth am reoli tai yng Nghymru.
Disgrifir yr egwyddorion, y broses reoleiddio a’i phrif nodweddion.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae landlordiaid cymdeithasol cofrestredig sydd wedi'u cofrestru yng Nghymru, neu 'gymdeithasau tai' i ddefnyddio'r enw mwy cyffredin arnynt, yn cael eu rheoleiddio gan Weinidogion Cymru.

Rydym yn gweithio i:

  • ddiogelu buddiannau tenantiaid a defnyddwyr gwasanaethau eraill, ar hyn o bryd ac yn y dyfodol
  • sicrhau tai cymdeithasol o ansawdd da, a hynny o ran Safon Ansawdd Tai Cymru, gwasanaethau sy'n diwallu anghenion tenantiaid, ac o ran gwerth am arian a hyfywedd ariannol
  • cynnal hyder cyllidwyr.

Yr hyn yr ydym yn ei wneud

Rydym yn cofrestru ac yn rheoleiddio cymdeithasau tai annibynnol ym mhob cwr o Gymru. Rydym yn anelu at ddefnyddio adroddiadau cyhoeddus a, lle bo hynny'n briodol, at ymyrryd yn uniongyrchol er mwyn diogelu buddiannau tenantiaid a defnyddwyr gwasanaethau eraill, ar hyn o bryd ac yn y dyfodol. Rydym yn helpu landordiaid i wella o ran llywodraethu, o ran rheolaeth ariannol ac o ran y gwasanaethau landlordiaid a ddarperir ganddynt. Yn ogystal, rydym yn helpu i sicrhau bod cymdeithasau tai yn gallu parhau i ddenu cyllid preifat ar gyfraddau cystadleuol er mwyn adeiladu a gwella tai fforddiadwy ar gyfer pobl sydd mewn angen o ran tai.

Sut yr ydym yn mynd ati

Yr hyn sy'n arwain ein gwaith yn hyn o beth yw'r Fframwaith Rheoleiddiol ar gyfer Cymdeithasau Tai sydd wedi'u Cofrestru yng Nghymru. Gallwch gael rhagor o wybodaeth a lawrlwytho copi o'r fframwaith rheoleiddiol isod. Byddwn yn ymgynghori â rhanddeiliaid allweddol ynglŷn â newidiadau arfaethedig i bolisïau. Bydd ymgyngoriadau cyfredol a blaenorol ar gael ar y rhan o'r wefan hon sy'n ymdrin ag ymgyngoriadau.

Rydym yn cyhoeddi "Canlyniadau cyflawni" (safonau perfformiad) yr ydym yn disgwyl i landlordiaid eu bodloni. Mae'r manylion i'w gweld yn y Fframwaith Rheoleiddiol ac mae'r sector a Chartrefi Cymunedol Cymru, sy'n cynrychioli cymdeithasau tai, wedi cytuno ar y canlyniadau hynny. Mae'r canlyniadau cyflawni yn fframwaith ar gyfer asesu perfformiad a gall cymdeithasau tai eu defnyddio i hunanasesu eu cryfderau a'r meysydd lle mae angen iddynt wella.

Mae'n gwaith yn cael ei oruchwylio gan Fwrdd Rheoleiddiol Cymru, gyda chymorth aelodau'r Panel Cynghori Tenantiaid.

Lawrlwytho Dogfen