Skip to content

Grant Atal Digartrefedd

Mae'r Rhaglen Grantiau Digartrefedd yn ffrwd ariannu refeniw ac yn cynorthwyo mudiadau gwirfoddol ac awdurdodau lleol i leihau digartrefedd a chysgu allan yng Nghymru.

Meini Prawf

Mae ar gael i:

  • cynorthwyo pobl ddigartref neu bobl sydd dan fygythiad o fod yn ddigartref
  • darparu cyngor arbenigol, cymorth a / neu lety nad yw ar gael yn rhwydd mewn mannau eraill
  • cynorthwyo awdurdodau lleol i gefnogi pobl ddigartref neu bobl dan fygythiad o ddigartrefedd fel rhan o'u dyletswyddau o dan y Ddeddf Tai (Cymru) 2014.

Mae'r grant yn ymgorffori fframwaith newydd ar gyfer sicrhau bod pawb sydd mewn angen yn cael ei helpu i'w hatal rhag mynd yn ddigartref, neu wedi helpu i ddod o hyd i gartref newydd, os ydynt yn ddigartref. Mae'n hanfodol bod prosiectau sy'n cael eu hariannu drwy'r Grant Digartrefedd yn cyfrannu at y nodau hyn ac i weithrediad effeithiol o Ran 2 o'r Ddeddf.

Atal digartrefedd yn dibynnu ar weithio rhwng Awdurdodau Lleol, Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig a sefydliadau'r Trydydd Sector eraill mewn partneriaeth yn effeithiol. Rydym yn awyddus i sicrhau mwy o gydlyniad wrth gomisiynu prosiectau o'r Grant Atal Digartrefedd fel eu bod yn ategu ac yn effeithiol yn cefnogi gwasanaethau a gweithredu gan Awdurdodau Lleol. Mae bellach yn ofyniad bod pob cais yn cael eu hanfon ymlaen at bob Awdurdod Lleol perthnasol ar ôl cwblhau. Fodd bynnag, rydym yn annog sefydliadau i ymgysylltu â'r Awdurdod Lleol perthnasol (neu Awdurdodau) yn ystod datblygiad eu cais. Bydd hyn yn sicrhau y gall gwasanaethau gael eu halinio'n llawn â gwasanaethau lleol.

Gwneud cais am gyllid

Y dyddiad cau ar gyfer prosesu ac asesu ceisiadau am arian 2016-2017 wedi mynd heibio erbyn hyn.

Os ydych yn chwilio am gyllid ar gyfer 2017-18 gallwch gofrestru eich diddordeb drwy gysylltu â Llywodraeth Cymru gan ddefnyddio'r cyfeiriad e-bost, HousingPolicyRevenueGrants@wales.gsi.gov.uk neu drwy'r post i'r cyfeiriad canlynol:

Yr Is-adran Tîm Grantiau Refeniw, Tai Polisi, Llywodraeth Cymru, Rhydycar, Merthyr Tudful, CF48 1UZ.