Skip to content

Digartrefedd

Dolenni perthnasol

Cyflwynodd Rhan 2 o Ddeddf Tai (Cymru) 2014 newidiadau sylweddol yn y modd mae mynd i'r afael â digartrefedd (o Ebrill 2015).
Mae'r Gweinidog Tai ac Adfywio, Rebecca Evans, wedi ymweld â phrosiect ar Ynys Môn sy'n helpu pobl ddigartref i ddod o hyd i lety.
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi lansiad grŵp newydd i fynd i'r afael â digartrefedd ymhlith pobl ifanc ac i oruchwylio’r dull gweithredu arloesol, sef Tai yn Gyntaf.
Mae'r Cod yn benodol ar gyfer aelodau a staff Awdurdodau Lleol i'w harwain wrth weithredu eu swyddogaethau mewn perthynas â dyraniadau a digartrefedd.
Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar y Cod diwygiedig Canllawiau ar gyfer Awdurdodau Lleol ar Ddyrannu Llety a Digartrefedd 2015 gydag ystod eang o sefydliadau partner.
Bwriad yr ymgynghoriad hwn yw ceisio barn ar nifer o offerynnau statudol o dan Ran 2 o Ddeddf Tai (Cymru) 2014.
Mae pobl ddigartref, pobl sydd mewn perygl o fod yn ddigartref neu o gael eu symud yn rheolaidd, yn aml iawn yn dioddef iechyd meddwl a chorfforol gwaeth na grwpiau eraill yn y gymdeithas.
Yn disgrifio sut y byddwn yn mynd i'r afael â digartrefedd yng Nghymru tan 2019.
Person ddigartref

Bydd Deddf Tai (Cymru) 2014 yn sicrhau bod awdurdodau lleol a'u partneriaid yn gwneud mwy i helpu pobl sy'n ddigartref neu'n wynebu risg o fod yn ddigartref.

Prif nod y ddeddf yw sicrhau bod pobl sy'n ddi-gartref neu sy'n wynebu digartrefedd yn derbyn cymorth cyn gynted â phosib. Mae'r ddeddfwriaeth yn gosod dyletswydd ar awdurdodau lleol i weithio gyda pobl sydd mewn perygl o golli eu cartref o fewn 56 diwrnod i helpu i ddod o hyd i ateb i'w problemau.  Gobeithio y bydd y darpariaethau newydd yn rhwystro 3 allan o 4 o bobl sydd mewn perygl o fod yn ddigartref rhag colli eu cartrefi. 

Digartrefedd yw un o'r mathau gwaethaf o allgáu cymdeithasol. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae Llywodraeth Cymru wedi hyrwyddo gwell arferion yn lleol er mwyn atal digartrefedd. Mae hyn wedi helpu i sicrhau gostyngiad bach mewn lefelau digartrefedd ers 2012, er gwaethaf amodau anffafriol y farchnad dai a newidiadau i fudd-daliadau lles.

Rhaid gwneud popeth o fewn ein gallu i osgoi symudiadau annisgwyl o lety addas, a sicrhau bod pobl yn gallu cynllunio ymlaen llaw i wella eu hamgylchiadau.  Rhaid sicrhau bod yr opsiynau mwyaf eang posibl ar gael i bobl er mwyn iddynt allu trefnu eu llety eu hunain cyn y byddant yn ddigartref neu cyn gynted â phosibl ar ôl colli eu cartref.