Skip to content

Gwasanaethau tai a chymorth

Mae gwasanaethau tai a gwasanaethau cysylltiedig eraill yn niferus ac amrywiol. Maent yn cefnogi tenantiaid gyda’u cartrefi. Maent yn helpu i fynd i’r afael â phroblemau sy’n codi ac sy’n effeithio ar y cymunedau.

Mae’r gwasanaethau tai yn amrywiol ond maent yn cynnwys y canlynol:

  • rhoi cyngor, gwybodaeth a chymorth ymarferol ar faterion tai
  • helpu pobl i ddelio â phroblemau a methiannau yn y system dai neu’r farchnad dai, fel anghydfod cysylltiedig â rhentu tai
  • cefnogi pobl i’w helpu i ddod o hyd i gartref a’i gadw e.e. gwasanaethau digartrefedd, y rhaglen Cefnogi Pobl
  • gorfodi’r gyfraith, er enghraifft, materion iechyd a diogelwch ar gyflwr cartrefi.

Darperir y gwasanaethau gan y canlynol:

  • awdurdodau lleol
  • cymdeithasau tai
  • mudiadau’r trydydd sector
  • busnesau, fel benthycwyr ac asiantau gosod.  

Weithiau, nid yw'r ateb i broblemau rhywun yn dibynnu ar un sefydliad yn unig; bydd yn ymdrech ar y cyd gan wahanol sefydliadau.