Skip to content

Cefnogwch ein Stryd Fawr

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Adfywio.

Dolenni perthnasol

Bydd adeilad amlwg ym Mae Colwyn yn cael ei adnewyddu diolch i gyllid gan Lywodraeth Cymru a’r Undeb Ewropeaidd.

Rydym yn cydnabod pwysigrwydd canol ein trefi, ac wedi ymrwymo i roi dyfodol cynaliadwy iddynt.

Un o'r prif heriau sy'n wynebu cymunedau yw'r dirywiad yn y stryd fawr draddodiadol. Mae hyn yn aml yn cael ei ddehongli fel bygythiad i fanwerthwyr annibynnol, ond mae nifer o argyfyngau amlwg yn ddiweddar wedi ein hatgoffa bod arferion siopa yn newid, yn enwedig y cynnydd mewn archebion ar-lein a siopa ar gyrion trefi, wedi'i gyfuno ag incwm gwario sy'n lleihau, yn creu anawsterau.

Ein gweledigaeth yw canol trefi yn arallgyfeirio, ble y mae manwerthu yn elfen allweddol o'r hyn sydd ar gael, yn ogystal â chyfleusterau dysgu, iechyd a hamdden sy'n rhoi nifer o resymau dros ddod i ganol y dref.

Sut yr ydym yn cefnogi y stryd fawr leol a chanol trefi 

Mae ein Rhaglen Adfywio yn cefnogi'r broses o adfywio canol trefi ledled Cymru, gan gynnwys:

Mae’r cynlluniau hyn yn rhan allweddol o'r pecyn cymorth gan Lywodraeth Cymru sydd wedi'i anelu at ddatblygu canol trefi bywiog a chynaliadwy.

Rhaglen Targedu Buddsoddiad mewn Adfywio

Drwy ein rhaglen arloesol newydd ar gyfer Targedu Buddsoddiad mewn Adfywio dros gyfnod o dair blynedd (2018-21) rydym yn neilltuo cyllid cyfalaf o £100 miliwn ledled Cymru yn ystod y tair blynedd nesaf i gefnogi prosiectau adfywio ar gyfer canol trefi ac ardaloedd cyfagos.

Adeiladu ar gyfer y Dyfodol

Mae ein rhaglen adfywio, Adeiladu ar gyfer y Dyfodol, sy’n cael ei chyllido gan arian Ewropeaidd (2017-23) yn darparu £54 miliwn o gymorth ar ffurf cyllid i brynu, adnewyddu neu ailddatblygu adeiladau a thir segur o fewn canol trefi/dinasoedd neu’n agos at yr ardaloedd hynny ledled Gorllewin Cymru a’r Cymoedd.

Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid

Buddsoddwyd £124 miliwn drwy ein rhaglen Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid rhwng 2014 a 2017 i gefnogi buddsoddiad cyfalaf mewn adfywio ar gyfer canol trefi ac mewn ardaloedd eraill (gan gynnwys mentrau i ailddefnyddio eiddo gwag). O ganlyniad i’r cyllid hwn llwyddwyd i ddenu buddsoddiad sylweddol pellach gan felly gynnig hwb mawr i gymunedau ym mhob cwr o Gymru.

Ardaloedd Gwella Busnes

Rydym yn cynnig cyllid i helpu busnesau yng nghanol trefi i weithio gyda’i gilydd i hybu eu heconomi leol. Mae Ardaloedd Gwella Busnes yn dod â busnesau a rhanddeiliaid eraill ynghyd mewn ardal ddaearyddol a ddiffinnir, er mwyn iddynt fedru mynd ati i ddatblygu prosiectau a gweithgareddau a fydd yn helpu i roi hwb i’r economi leol.

Cronfa Benthyciadau Canol Trefi

Mae ein cynllun sy’n cynnig Benthyciadau Canol Trefi wedi rhoi £27.5 miliwn ers 2014 i helpu i ailddefnyddio safleoedd ac eiddo gwag a segur yng nghanol trefi. Bydd y cyllid hwn yn cael ei ailgylchu dair gwaith ac yn denu cyllid preifat fel y bydd yr effaith at ei gilydd lawer yn fwy na gwerth y cyllid cychwynnol yn unig.

Cronfa Partneriaethau Canol Trefi

O ganlyniad i’r rhaglen ar gyfer Partneriaethau Canol Trefi neilltuwyd cymorth grant o £847 miliwn i 20 o bartneriaethau ledled Cymru. Nod y gronfa oedd gwneud canol trefi’n fwy bywiog drwy gefnogi gweithgareddau sy’n denu mwy o bobl i’r canol, mynd i’r afael â safleoedd ac eiddo gwag a chefnogi busnesau i ddatblygu a ffynnu. Mae nifer o Bartneriaethau yn ystyried defnyddio mecanwaith BID fel ffordd o sicrhau y bydd y ffyniant yn para ac rydym yn darparu cymorth i’r partneriaethau hynny.

Ardrethi busnes

Mae rhai adeiladau wedi eu heithrio rhag ardrethi busnes (dolen allanol), ac eraill yn gymwys ar gyfer:

  • y cynllun rhyddhad ardrethi busnesau bach
  • rhyddhad ardrethi i elusennau a sefydliadau di-elw
  • rhyddhad ar eiddo gwag
  • Cynllun Rhyddhad Manwerthu Cymru 2015-16

Cymorth busnes

Rydym yn darparu cymorth busnes cymorth busnes (dolen allanol) i bobl sy'n dechrau, rhedeg a thyfu busnes.

Meysydd parcio

Mae Llywodraeth Cymru yn ceisio gwella ei sail tystiolaeth ar y berthynas rhwng taliadau meysydd parcio a nifer yr ymwelwyr yng nghanol y dref.