Skip to content

Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Fôr Gwastadeddau’r Rhyl

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Adfywio.

Dolenni perthnasol

Mae prosiectau adfywio yng Nghymru yn cael eu hannog i ymgeisio i Gronfa Cymunedau’r Arfordir sydd â £3.4 miliwn ar gael o heddiw ymlaen.
Mae rhaglen gyfalaf Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid wedi buddsoddi mwy na £124 miliwn o gyllid cyfalaf i gefnogi gweithgareddau adfywio mewn 18 o gymunedau ledled Cymru.

Mae Fferm Wynt Alltraeth Gwastadeddau Rhyl wedi darparu cyllid ar gyfer prosiectau cymunedol ar draws rhannau o arfordir Gogledd Cymru.

Mae Cronfa Gymunedol Fferm Wynt ar y Môr Gwastadeddau’r Rhyl yn cael ei gweinyddu gan Community and Voluntary Support Conwy (CVSC) (dolen allanol) bellach ac mae ar agor ar gyfer ceisiadau.

Bydd unrhyw geisiadau a wnaed eisoes i Lywodraeth Cymru eleni yn cael eu rhannu gyda CVSC (yn amodol ar ganiatâd yr ymgeisydd) ac ni fydd angen eu hailgyflwyno. Dylai pob deilydd grant presennol barhau i hawlio unrhyw daliadau yn y dyfodol oddi wrth Lywodraeth Cymru, a fydd yn parhau i reoli a monitro’r prosiectau hyn.

Mae gan Fferm Wynt Gwastadeddau’r Rhyl 25 tyrbin wedi’u lleoli oddeutu 8 cilomedr oddi ar arfordir y Gogledd, ac mae’n cael ei rhedeg gan innogy renewables UK. Mae uchafswm capasiti’r fferm yn 90 MW a gall ddarparu digon o ynni glân i ddiwallu anghenion tua 61,000 cartref cyfartalog yng Nghymru bob blwyddyn.

Mae’r gronfa’n cefnogi cymunedau yng Nghonwy sy’n cynnwys Abergele, Pensarn, Colwyn, Eirias, Gele, Glyn, Bae Kinmel, Llanddulas, Llandrillo yn Rhos, Llysfaen, Mochdre, Pentre Mawr a Rhiw a Thowyn. Ers y cychwyn, mae wedi cefnogi mentrau hyfforddi, cyfleoedd cyflogaeth, ac wedi prynu offer a all achub bywyd i’r cymunedau.

Llywodraeth Cymru sydd wedi bod yn gweinyddu’r gronfa hyd yn hyn. Bellach bydd CVSC yn rheoli rhan Conwy o’r gronfa. Bydd Grŵp Rheoli Partneriaeth Arfordir Sir Ddinbych yn parhau i reoli ardal y Rhyl.

I gael rhagor o wybodaeth, e-bostiwch: grants@cvsc.org.uk

Mae’r pecyn ymgeisio ar gael ar wefan CVSC.