Skip to content

Adeiladu Ar Gyfer Y Dyfodol 2017-2022

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Adfywio.

Dolenni perthnasol

Bydd adeilad amlwg ym Mae Colwyn yn cael ei adnewyddu diolch i gyllid gan Lywodraeth Cymru a’r Undeb Ewropeaidd.
Mae rhaglen sy'n werth mwy na £110m i fuddsoddi mewn seilwaith a helpu i adfywio canol trefi wedi'i lansio ym Mhontypridd.
Rydym yn parhau i roi rhaglenni ariannu’r UE ar waith yng Nghymru.
Mae Llywodraeth Cymru'n diogelu a hyrwyddo buddiannau Cymru o fewn yr UE.
Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop

Bydd Rhaglen Adeiladu ar gyfer y Dyfodol yn buddsoddi £54m i helpu i adfywio canol trefi a'r cyffiniau drwy fynd i'r afael â thir neu adeiladau sydd wedi'u gadael ac nad ydynt yn cael eu defnyddio bellach.

Rhoddwyd £38m o Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop i Raglen Adeiladu ar gyfer y Dyfodol. Yr amcan penodol yw cynyddu nifer y bobl sy'n cael eu cyflogi. Gwneir hynny drwy fuddsoddiadau mewn seilwaith lleol neu ranbarthol sy'n cefnogi strategaeth economaidd ranbarthol neu drefol. Mae'r rhaglen yn cyd-fynd â'n strategaeth adfywio drosfwaol, sydd wedi'i nodi yn y Rhaglen Targedu Buddsoddiad Adfywio. Bydd Rhaglen Adeiladu ar gyfer y Dyfodol hefyd yn defnyddio £16m o Arian Cyfatebol a Dargedir yn ogystal â'r £38m gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, gan sicrhau hefyd gymaint o gyfraniad â phosibl i'r prosiectau hyn o ffynonellau cyhoeddus, preifat a'r trydydd sector.

Mae tair elfen i'r rhaglen:

  • nodi adeiladau a safleoedd penodol
  • gweithio gyda defnyddwyr a sicrhau cynaliadwyedd prosiectau
  • gweithio i gefnogi'r unigolion hynny sydd bellaf o fyd gwaith.

Mae'r prosiectau sy'n rhan o Raglen Adeiladu ar gyfer y Dyfodol ar draws y Gorllewin a'r Cymoedd wedi'u cyflwyno, eu hasesu a'u datblygu gan bartneriaid awdurdodau lleol. Yna dewiswyd prosiectau a'u blaenoriaethu ar lefel ranbarthol ar sail meini prawf y cytunwyd arnynt ac a gyhoeddwyd, ee pa mor agos y maent at ganol tref, nod ymarferol penodol a chynaliadwy, yr allbynnau posibl ac amserlen cyflawni.

Datblygwyd y prosiectau gyda'r nod o sicrhau manteision rhanbarthol sylweddol.

Cysylltwch â ni: E-bost - BuildingfortheFuture@llyw.cymru