Skip to content

Adolygiad Annibynnol y Rhaglen Cefnogi Pobl yng Nghymru: Adroddiad Terfynol

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Ym mis Rhagfyr 2009, comisiynodd Jocelyn Davies, y Dirprwy Weinidog dros Dai ac Adfywio, adolygiad annibynnol o gymorth sy’n gysylltiedig â thai, hynny yw'r Rhaglen Cefnogi Pobl.

Rhoddodd yr adolygiad, oedd o dan arweiniad yr Athro Syr Mansel Aylward, ystyriaeth i'r polisïau, y trefniadau, y systemau a'r adnoddau cyfredol. Mae'r adroddiad yn rhoi dadansoddiad manwl o ganfyddiadau ac argymhellion yr adolygiad.

Mae'r canfyddiadau a'r argymhellion yn ystyried:

  • sut y caiff cronfeydd y Rhaglen eu dyrannu a’u dosbarthu ledled Cymru;
  • strwythurau gweinyddu, comisiynu a goruchwylio newydd ar gyfer darparu gwasanaethau;
  • gwella llywodraethu, cynllunio, ariannu a rheoleiddio yn ogystal â'r ffordd o ddarparu gwasanaethau;
  • canlyniadau a gwerthusiadau mwy pendant;
  • ffyrdd o amcangyfrif effeithiolrwydd y Rhaglen o ran cost a'i gwerth am arian.