Skip to content

Y Strategaeth Dai Genedlaethol – ‘Gwella Bywydau a Chymunedau – Cartrefi yng Nghymru’

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Gwella Bywydau a Chymunedau – Cartrefi yng Nghymru clawr
Dros y blynyddoedd diwethaf, mae llawer o ddatblygiadau wedi cael eu gwneud i bolisïau a rhaglenni yn ymwneud â thai ac mae newidiadau yn y sefyllfa economaidd wedi effeithio ar y farchnad dai hefyd.  Mae’r ddogfen hon, a lansiwyd ym mis Ebrill 2010, yn amlinellu’r heriau sy’n ein hwynebu wrth inni geisio diwallu gofynion tai Cymru a’r blaenoriaethau a’r camau gweithredu y byddwn yn eu cymryd.

Mae mwy i fuddsoddi mewn tai na materion yn ymwneud â brics a morter.  Yn ogystal â gwella ansawdd cartrefi pobl, mae o fantais i bobl hefyd, gan gyfrannu tuag at wella eu hiechyd, eu lles ac ansawdd eu bywydau.

Hefyd, mae buddsoddi arian cyhoeddus mewn adeiladu ac adnewyddu tai yn cyfrannu tuag at economïau cenedlaethol a lleol, gan greu swyddi a chynorthwyo pobl i ddod o hyd i swyddi a chyfleoedd hyfforddi.  Mae’n helpu i adfywio cymunedau, gwneud i gymunedau edrych yn well, eu gwneud yn fwy diogel ac mae’n helpu pobl i ymfalchïo yn y lle maen nhw’n byw.

Mae’r ddogfen hon yn amlinellu’r heriau sy’n ein hwynebu gyda’r canlynol:

  • cwrdd y galw am Dai;
  • y blaenoriaethau;
  • y camau gweithredu sy’n rhaid eu cymryd;
  • manteision buddsoddi mewn tai.

Mae’r ddogfen hon yn amlinellu’r blaenoriaethau hefyd:

  • darparu mwy o’r math cywir o dai a chynnig mwy o ddewis;
  • gwella tai a chymunedau, gan gynnwys effeithlonrwydd ynni tai newydd a thai presennol;
  • gwella’r gwasanaethau a’r cymorth sydd ar gael i ymdrin â materion sy’n ymwneud â thai, yn enwedig ar gyfer pobl sy’n agored i niwed a phobl o grwpiau lleiafrifol.