Skip to content

Risgiau’r sector sy’n wynebu cymdeithasau tai Cymru

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Bwriad y papur hwn yw dylanwadu ar y ffordd mae’r sector yn mynd ati i reoli risg yn effeithiol ac i gynorthwyo’r Byrddau, y Tîm Gweithredol a rhanddeiliaid eraill i gael gwell dealltwriaeth o’r risgiau mae Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig yn eu hwynebu mewn sector sy’n mynd yn fwyfwy cymhleth ac amrywiol ei natur.

Prif sylw’r papur hwn eto yw’r risgiau a allai achosi i Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig fethu â bodloni’r Safonau Perfformiad sydd wedi’u hamlinellu yn Fframwaith Rheoleiddio 2017. Mae angen i Fyrddau ddeall y problemau a’r risgiau sydd i’w hwynebu wrth gyflawni eu cynlluniau busnes. Bydd nifer o’r rhain yn unigryw ond mae yna risgiau a phroblemau sy’n berthnasol i’r sector cyfan. Mae’r rhain o ddiddordeb arbennig i’r Rheoleiddiwr ar hyn o bryd ac maent wedi’u crynhoi yn y papur hwn ynghyd â’r disgwyliadau perthnasol o ran rheoleiddio.

Lawrlwytho Dogfen