Skip to content

Atal digartrefedd

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r nodyn cyngor hwn wedi cael ei lunio i roi gwybodaeth a chymorth i asiantaethau'r sector gwirfoddol yng Nghymru wrth ddatblygu ymyriadau i atal digartrefedd.

Mae'r nodyn cyngor hwn yn cynnwys enghreifftiau o arferion cyfredol ynghyd ag adolygiad o'r hyn a wyddys am effeithiolrwydd ymyriadau ataliol.

Mae'r nodyn cyngor yn seiliedig ar ganfyddiadau adolygiad o'r ymchwil cyfredol ynghylch atal digartrefedd yn y DU, Gorllewin Ewrop a Gogledd America.  

Mae'r nodyn cyngor wedi'i rannu'n bedair pennod.  

  • Mae Pennod Un yn disgrifio cefndir yr ymchwil ac yn amlinellu'r camau a'r mathau o ymyriadau a bennwyd gan yr adolygiad.
  • Mae Pennod Dau yn darparu enghreifftiau o raglenni atal cyffredinol.
  • Mae Pennod Tri yn darparu enghreifftiau o ymyriadau sy'n targedu grwpiau penodol fel pobl ifanc a defnyddwyr cyffuriau.
  • Mae Pennod Pedwar yn ystyried sut y gallai ymyriadau gael eu gwerthuso.
  • Mae Atodiad Un yn cynnwys rhagor o wybodaeth am bolisi, adroddiadau ymchwil ac adolygiadau o'r deunydd ynghylch atal digartrefedd.  
  • Mae Atodiad Dau yn cynnwys crynodeb o'r gwaith monitro a gwerthuso.