Skip to content

Arweiniad i asesu'r farchnad dai leol

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae'r arweiniad hwn yn galluogi awdurdodau lleol i olrhain ffigurau cyffredinol ar gyfer nifer yr aelwydydd lle y mae angen tai ychwanegol.

Hefyd mae'n olrhain ffigurau mewn perthynas â lefel y galw am dai a'r angen yn eu marchnadoedd tai lleol. Mae'n eu helpu i ddefnyddio'r wybodaeth ar gyfer deall yr effaith ar y farchnad a'r ddarpariaeth dai fforddiadwy.

Mae Deddf Tai (Cymru) 2014 ar waith y ddyletswydd statudol ar Awdurdodau Lleol i gynnal asesiad llety Sipsiwn a Theithwyr. Mae canllawiau sylweddol i gynorthwyo Awdurdodau Lleol i gyflawni'r ddyletswydd hon ym mis Mai 2015 ac yn disodli Atodiad F o'r canllaw LHMA 2006 a'i chanllawiau disodli pob agwedd Sipsiwn a Theithwyr cysylltiedig o gynnal asesiadau o'r farchnad dai.

I gynorthwyo Awdurdodau Lleol ymhellach wrth ymgymryd â'u asesiadau o'r farchnad tai eu hunain, canllaw atodol i'r cyfarwyddyd marchnata lleol Cymdeithas Tai 2006 cynhyrchu a'u diweddaru ym mis Tachwedd 2014, a gellir dod o hyd yma.