Skip to content

Y Cynllun Digartrefedd Deng Mlynedd i Gymru

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae'r cynllun deng mlynedd hwn yn disgrifio sut y byddwn yn mynd i'r afael â digartrefedd yng Nghymru tan 2019.

Mae'r Cynllun Deng Mlynedd hwn yn nodi rhai egwyddorion sylfaenol ar gyfer datblygu a chyflenwi gwasanaethau digartrefedd. Dogfen weithio ydyw a bydd yn destun adolygu parhaus yng ngoleuni amgylchiadau cymdeithasol ac economaidd. Wrth i hwn gael ei ysgrifennu, mae dirywiad yn yr economi byd-eang, ac mae'n debygol y bydd effaith y dirywiad hwnnw'n dal i gael ei deimlo dros y blynyddoedd nesaf. Bydd hynny'n creu heriau arbennig ac yn ei gwneud yn bwysicach fyth sicrhau bod ymatebion gwasanaethau i'r sawl sydd mewn perygl o fynd yn ddigartref, neu sydd eisoes yn ddigartref, mor effeithiol ag sy'n bosibl.

Mae'r nodau strategol sy'n sail i'r Cynllun hwn yn cwmpasu'r weledigaeth ehangach; dyma nhw: 

  • Rhwystro digartrefedd lle bynnag y bo modd;
  • Gweithio ar draws ffiniau sefydliadau a pholisïau;
  • Gwneud defnyddwyr gwasanaethau’n ganolbwynt i gyflenwi gwasanaethau; 
  • Sicrhau cynhwysiant cymdeithasol a mynediad cyfartal at wasanaethau;
  • Gwneud y defnydd gorau o adnoddau.