Skip to content

Deddf Cartrefi Cynnes ac Arbed Ynni 2000: Ymrwymiad Tlodi Tanwydd i Gymru

Dolenni perthnasol

Gallwch gael help i leihau'ch bil tanwydd ac dysgu am y camau rydym yn eu cymryd ar gyfer effeithlonrwydd ynni.
Mae aelwyd mewn tlodi tanwydd os yw’n gwario 10% neu fwy o’i hincwm ar gostau ynni.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Ein cynlluniau ar gyfer mynd i'r afael â thlodi tanwydd.

Mae Deddf Cartrefi Cynnes ac Arbed Ynni 2000 yn creu cyfle i ni:

  • atgyfnerthu ein gwaith ym maes tlodi tanwydd;
  • pwyso a mesur pa gamau y mae angen eu cymryd yn y dyfodol; ac
  • adeiladu ar y partneriaethau sy’n ein helpu i gwrdd â’n hymrwymiad i gael gwared ar dlodi tanwydd yng Nghymru.

Mae’r Ymrwymiad Tlodi Tanwydd hwn yn cyflwyno ein cynigion i gydymffurfio â'r Ddeddf a sicrhau, cyn belled ag y bo modd, na fydd unrhyw deulu yng Nghymru yn byw mewn tlodi tanwydd ar ôl 2018.