Skip to content

Datblygu fframwaith rheoleiddio modern ar gyfer Cymdeithasau Tai yng Nghymru - Canlyniadau cyflawni

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Roedd angen inni ddiffinio disgwyliadau/dibenion Cymdeithasau Tai, a'u dyheadau, fel rhan o'r fframwaith rheoleiddio newydd yng Nghymru. Yn dilyn ymgynghoriad, datblygwyd canlyniadau cyflawni - sef datganiadau o fwriad y mae'r Cymdeithasau Tai yn anelu atynt.

Ailenwi'r Safonau Perfformiad

I adlewyrchu'r ymatebion i'r ymgynghoriad, rydym wedi ailenwi'r safonau perfformiad. Yr enw newydd yw canlyniadau cyflawni, sy'n adlewyrchu'n well eu rôl yn y fframwaith rheoleiddio newydd.

Canlyniadau cyflawni i Gymru

Mae Atodiad 1 yn cynnwys y Canlyniadau Cyflawni i Gymru. Maent yn ymateb i'r sylwadau a ddaeth i law i'r ymgynghoriad ac maent wedi'u teilwra ar gyfer Cymru, gan adlewyrchu amgylchiadau unigryw ein polisïau a'n sector.

Maent yn trafod:

  • Sut rydym yn ariannu a rheoli ein busnes i cyflawni ar ran tenantiaid a chymunedau; a 
  • Sut rydym yn cyflenwi gwasanaethau landlord teg, effeithlon ac effeithiol.

Rhoi'r canlyniadau cyflawni ar waith

Dylid rhoi'r canlyniadau cyflawni hyn ar waith o 2010/11 ymlaen. Mae rhai Cymdeithasau Tai yng Nghymru wedi bod yn defnyddio'r safonau drafft yn barod.

Bydd y canlyniadau cyflawni yn cael eu hadolygu bob blwyddyn yn y gwerthusiad o'r fframwaith.