Skip to content

Canllawiau ar Gostau Derbyniol/Costau Uniongyrchol i’w defnyddio gyda chyllid Grant Tai Cymdeithasol yng Nghymru

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r ffigurau yn y canllawiau ar gostau derbyniol yn cael eu defnyddio fel canllaw ar gyfer pob cynllun sy’n cael ei  ddatblygu â Grant Tai Cymdeithasol.

Gallwn gymeradwyo cynlluniau sydd â chostau uwch na canllawiau ar gostau derbyniol os gellir cyfiawnhau costau uwch oherwydd amodau lleol neu angen o ran tai. Fodd bynnag, nid ydym fel arfer yn cymeradwyo costau dros 120%. Dylid rhoi esboniad am bob cynllun sydd â chostau uwch.

Y prif newidiadau

Mae’r newidiadau i’r canllawiau’n cynnwys:

  • pris y tendr a phris tir
  • Hepgor Canllawiau Abbeyfield ar gostau derbyniol.

Mae’r cyhoeddiad hwn yn disodli ‘Canllawiau costau derbyniol/costau uniongyrchol i’w defnyddio gyda chyllid grant tai cymdeithasol yng Nghymru – Mai 2012’.

Ionawr 2018 – Diwygio’r Canllawiau Cost Dderbyniol a gyhoeddwyd yn 2015, Atodiadau diwygiedig A a B

Mae’r diweddariad wedi’i gyfyngu i Atodiadau A a B ac mae’n ymwneud ag anghenion cyffredinol eiddo annibynnol a therfynau pris pwrcasu ‘Perchnogaeth Cartref Cost Isel o’ch Dewis Eich Hun’. Mae hefyd yn tanseilio Atodiad A ac Atodiad B o fersiwn 2015. Mae’r holl ganllawiau eraill yn aros yr un fath ag oeddent yng nghyhoeddiad 2015.

Er mwyn cydnabod y costau uwch sy’n gysylltiedig â’r datblygiadau bach, mae’r canllawiau diwygiedig yn Nhabl 1 wedi’u rhannu i gynlluniau ar gyfer 11 o gartrefi ac uwch ac ar gyfer 10 cartref ac is.

Bydd y canllawiau newydd yn dod i rym yn syth.