Skip to content

De Ddwyrain Cymru

Digartrefedd - Stori Liam - Llamau

Digartrefedd - Stori Rhys - Llamau

Digartrefedd - Astudiaethau achos am gyn-filwyr sydd wedi’u hailgartrefu

Grant tai cymdeithasol - Datblygiad newydd yn Ffordd Llety Shenkin yn Aberdâr – Cymdeithas Tai Newydd

Grant Tai Cymdeithasol - Iard hen orsaf wedi’i thrawsnewid yn gartref fforddiadwy  - Newydd

Grant tai cymdeithasol - Adeiladu tai fforddiadwy yn Picton Place yng Nghaerdydd – Cymdeithas Tai Taf

Troi Tai'n Gartrefi - Ailwampio tŷ yn Ash Grove, Pont-y-pŵl

Troi Tai'n Gartrefi - Troi hen swyddfa’r heddlu yn fflatiau yn Y Fenni

Troi Tai'n Gartrefi - Bywyd newydd i Hen Neuadd y Dref yn Aberdâr, Adeilad Rhestredig Gradd II

Troi Tai'n Gartrefi - mae tŷ a fu'n dadfeilio yn Stryd Thomas, Tonypandy bellach yn gartref

Ymddygiad gwrthgymdeithasol - Cymorth ar gael i deuluoedd drwy Brosiect Cynhwysiant y Cymoedd – Shelter Cymru

Ymddygiad gwrthgymdeithasol - Gweithio gyda theuluoedd sydd mewn perygl o gael eu troi allan o’u cartrefi oherwydd ymddygiad gwrthgymdeithasol - SOLAS Cymru

Grant Cyllid Tai - tai fforddiadwy a ariennir gan gynllun arloesol, Tŷ Bronte, Caerdydd – Linc Cymru

Safon Ansawdd Tai Cymru - Tenant yn gweld gwahaniaeth gwirioneddol o ran biliau’r cartref

Safon Ansawdd Tai Cymru - Roy a Rose Francis yn siarad am eu profiadau

Safon Ansawdd Tai Cymru – ymysg y manteision ehangach i’r gymuned y mae hyfforddiant a chyfleoedd i gael gwaith, Grow Enterprise Wales

Ardaloedd Adnewyddu Tai - Gwedd newydd i gartrefi yn Ardal Adnewyddu Castleland - Cyngor Sir Bro Morgannwg

Rhaglen Cefnogi Pobl – mae Prosiect y Goleudy yn helpu cleifion – Cymdeithas Tai Taf a Chyngor Dinas Casnewydd

Rhaglen Cefnogi Pobl - menyw a ddioddefodd drais domestig yn cael ei helpu i weddnewid ei bywyd, Gwasanaeth Cam-drin Domestig Allgymorth Mynwy (MODAS)

Rhaglen Cefnogi Pobl – helpu menyw a ddioddefodd drais domestig i fyw yn ei chartref heb ofn, Cymorth i Fenywod Casnewydd (NWA)

Rhaglen Cefnogi Pobl - helpu menyw a ddioddefodd drais domestig a’i phlant i aros yn eu cartref eu hunain, Cymorth i Fenywod Casnewydd (NWA)

Rhaglen Cefnogi Pobl - helpu menyw a ddioddefodd drais domestig i deimlo’n ddiogel yn ei chartref ei hun, Cymorth i Fenywod Casnewydd (NWA)

Adfywio – Canolfan Blant a Chanolfan Gymuned Gibbonsdown, y Bari – Cyngor Bro Morgannwg

Adfywio - Ardal chwarae wedi ei hadfywio a Chanolfan Addysg Gymunedol yn Llety’r Goedwig Parc Gwledig Porthceri

Ardaloedd Gwella Busnes Cymru – Calon Fawr Merthyr Tudful

Rheoli Tai Cymdeithasol – menyw ifanc yn ail-fagu hyder gyda help gan Tai Cymunedol Bron Afon

Rheoli Tai Cymdeithasol – Menyw Ifanc yn Cael Dechrau Newydd gyda Help gan Tai Cymunedol Bron Afon

Adfywio – strategaeth ar gyfer Canol Tref Aberdâr yn annog busnesau i fuddsoddi

Prosiect Swyddog Galluogi Tai Gwledig - chwe chartref fforddiadwy newydd ym Mersondy, Llan-arth, Sir Fynwy

Adfywio – Bywyd newydd i neuadd y dref ym Merthyr Tudful

Tai cydweithredol - Home Farm Village, Trelái, Caerdydd - Cadwyn Housing Association