Skip to content

Deddf Tai (Cymru) 2014

Dolenni perthnasol

I fynd i'r afael â materion cymdeithasol ac i ateb y galw am dai yng Nghymru, rydym am sicrhau bod tai gwag yn cael eu defnyddio unwaith eto.

Mae Deddf Tai cyntaf erioed Cymru yn golygu y gellir gwneud hyd yn oed fwy i wneud gwahaniaeth i bobl a chymunedau yng Nghymru, nawr ac yn y dyfodol.

Elfennau allweddol y ddeddf (dolen allanol) yw:

 • cyflwyno cynllun cofrestru a thrwyddedu gorfodol ar gyfer landlordiaid yn y sector rhentu preifat ac asiantau gosod a rheoli, i’w gyflawni gan  Rhentu Doeth Cymru (dolen allanol). 
 • diwygio cyfraith digartrefedd, gan gynnwys gosod dyletswydd gryfach ar awdurdodau lleol i atal digartrefedd a chaniatáu iddynt ddefnyddio llety addas yn y sector preifat
 • gosod dyletswydd ar awdurdodau lleol i ddarparu safleoedd ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr lle y nodwyd bod eu hangen
 • cyflwyno safonau ar gyfer awdurdodau lleol o ran rhenti, taliadau gwasanaeth ac ansawdd llety
 • diwygio system Cymorthdal y Cyfrif Refeniw Tai
 • rhoi'r pŵer i awdurdodau lleol godi mwy na'r gyfradd safonol o dreth gyngor ar eiddo a fu'n wag ers amser maith a mathau penodol o ail gartrefi
 • helpu Cymdeithasau Tai Cydweithredol i ddarparu tai
 • diwygio Deddf Diwygio Cyfraith Lesddaliad, Tai a Datblygu Trefol 1993.

Ein blaenoriaethau yw:

 • mwy o gartrefi
 • cartrefi o ansawdd gwell
 • gwell gwasanaethau sy'n gysylltiedig â thai.

Mae Deddf Tai (Cymru) 2014 yn ategu'r amrywiaeth eang o ddatblygiadau ar draws y sector tai a nodau rhaglenni, gan gynnwys:

Mae'r Nodiadau Esboniadol (dolen allanol, Saesneg yn unig) yn rhoi rhagor o fanylion am y Ddeddf ac yn nodi'r hyn y bwriedir i bob elfen o'r Ddeddf ei gyflawni.