Skip to content

Rhentu Doeth Cymru

Dolenni perthnasol

Mae'r Ysgrifennydd dros Gymunedau, Carl Sargeant wedi dweud heddiw y bydd Rhentu Doeth Cymru yn helpu i godi safonau yn y sector rhentu preifat.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Logo Rhentu Doeth Cymru

Mae'r gyfraith bellach yn ei gwneud yn ofynnol i bob landlord gofrestru, ac i asiantau a landlordiaid sy'n rheoli eiddo eu hunain gael trwydded.

Bydd Rhentu Doeth Cymru (dolen allanol) yn helpu i godi safonau yn y sector rhentu preifat yng Nghymru. Os ydych yn berchen ar eiddo rhent, yn rhentu, yn rheoli ac/neu yn byw mewn eiddo rhent, bydd y gyfraith hon yn effeithio arnoch chi. Mae wedi mynd ati i godi ymwybyddiaeth ynghylch landlordiaid, asiantau a thenantiaid ynghylch eu hawliau a’u cyfrifoldebau. O 23 Tachwedd 2016 ymlaen, gall unrhyw un sydd heb gydymffurfio â’r gyfraith gael cosb benodedig neu, os bydd achos llys yn ei erbyn, gall gael dirwy.

Landlordiaid ac asiantau

Mae'n ofynnol i bob landlord preifat gofrestru eu hunain a'u heiddo. Os bydd landlord am reoli’r eiddo ei hun, rhaid iddo gael trwydded, dangos ei fod yn berson 'addas a phriodol' i gael trwydded, a dilyn hyfforddiant cymeradwy yn llwyddiannus. Neu, bydd modd i landlord benodi asiant trwyddedig i reoli'r eiddo ar ei ran.

Er mwyn cael trwydded, mae'n rhaid i landlordiaid sy'n rheoli eiddo ac asiantaethau gosod tai:

Bydd yn cymryd tua 15 munud i gofrestru (ychydig yn hirach ar gyfer y rheini sy'n cofrestru mwy nag un eiddo). I wneud cais am gopi papur ffoniwch 03000 133344.

Gall y broses drwyddedu gymryd hyd at 8 wythnos i'w chwblhau ar ôl i'r gwaith papur gael ei gyflwyno.

Tenantiaid

Mae Rhentu Doeth Cymru hefyd yn sicrhau bod tenantiaid yn ymwybodol o'u cyfrifoldebau a'u hawliau. Mae'n cynnig nifer o wasanaethau gan gynnwys  gwasanaeth gwirio ar-lein (external link) i sicrhau bod landlord wedi cofrestru, a system ddienw o adrodd am eiddo sydd heb ei gofrestru a landlordiaid neu asiantau sydd heb drwydded.

Mae gwybodaeth bellach a'r newyddion diweddaraf ar gael ar dudalennau Facebook (dolen allanol) a Twitter (dolen allanol) Rhentu Doeth Cymru hefyd.