Skip to content

Darnau o dir a rhyddhau tir ar gyfer tai

Dolenni perthnasol

Mae pobl wedi symud i mewn i gartrefi fforddiadwy newydd yn y Barri, y datblygiad cyntaf i'w gwblhau o dan gynllun benthyg Tir ar gyfer Tai Llywodraeth Cymru sydd werth £42m.
Canllaw i roi cyngor ynghylch arfer gorau ar gyfer trosglwyddo neu waredu tir rhwng cyrff cyhoeddus yng Nghymru.

Mae sicrhau bod darnau o dir addas ar gael yn rhan hanfodol o’n haddewid i gynyddu’r cyflenwad o dai newydd.

Rydym eisoes wedi cynnig datblygu tai ar nifer o safleoedd sy'n eiddo i Lywodraeth Cymru. Rydym yn awyddus i ddod o hyd i fwy o dir y sector cyhoeddus sy’n addas ar gyfer tai fforddiadwy a thai ar gyfer y farchnad. Mae hyn yn cynnwys ffyrdd arloesol o gynnig tir ar gyfer datblygu tai arno.

Rydym hefyd yn edrych am ffyrdd o gynnig tir sy’n agos at y rhwydwaith trafnidiaeth, fel prosiect y Metro, i ddatblygu tai arno. Mae gweithio ar draws y llywodraeth yn rhoi cyfle i wneud y mwyaf o fanteision ein prosiectau strategol ar y naill law, a mynd i’r afael ag anghenion penodol o ran tai ar y llall.

Mae ffyrdd ymarferol o gynyddu’r cyflenwad tai a thai fforddiadwy, gan gynnwys defnyddio safleoedd tir llwyd, a goresgyn rhwystrau sy’n atal safleoedd strategol rhag cael eu cynnig, hefyd yn cael eu hystyried.

Cynllun Tir ar gyfer Tai

Prif nod y cynllun yw cynyddu’r darpariaeth dai drwy sicrhau cyflenwad o dir. Bydd y buddsoddiad hwn hefyd yn ysgogiad parhaus i’r economi drwy roi cefnogaeth i’r diwydiant adeiladu a’r gadwyn gyflenwi, gyda llawer o gynlluniau’n darparu swyddi a phrentisiaethau yn yr ardal leol.

Yn dilyn peilot y Cynllun Tir ar gyfer Tai Fforddiadwy 2014-15 a'r Cynllun Tir ar gyfer Tai, fel y'i hailenwyd yn 2015-16, fel y'i hailenwyd yn 2015-16,hyd yn hyn  rydym wedi cymeradwyo cynlluniau gyda werth buddsoddi o £52 m.

Bydd y buddsoddiad yn  help i gyflenwi dros 4,100 o gartrefi a bydd 84% o’r rheini yn dai fforddiadwy.

Bydd y cynllun yn parhau i ddarparu cyllid benthyciadau i Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig mewn perthynas â thir ar gyfer datblygiadau tai a fydd yn creu tai fforddiadwy a thai ar gyfer y farchnad agored fel ei gilydd.