Skip to content

Y cynllun Troi Tai'n Gartrefi

Dolenni perthnasol

Mae mwy na 7,500 eiddo gwag wedi cael eu harbed rhag mynd yn adfeilion ac wedi cael eu troi'n gartrefi i deuluoedd yng Nghymru yn ystod y pedair blynedd ddiwethaf.

I fynd i'r afael â materion cymdeithasol ac i ateb y galw am dai yng Nghymru, rydym am sicrhau bod tai gwag yn cael eu defnyddio unwaith eto.

Yn ôl y ffigurau diweddaraf, amcangyfrifir bod tua 23,000 o eiddo gwag yng Nghymru. Gallai rhywfaint o'r eiddo hwn fod yn gartref i bobl sydd ei angen.

Rydym wedi ymrwymo i hyn yn ein Rhaglen Lywodraethu. Dyna pam ein bod wedi creu cronfa gwerth £30m i gefnogi’r cynllun Troi Tai’n Gartrefi.

Mae benthyciadau ar gael i sicrhau bod tai gwag neu adeiladau masnachol yn cael eu troi’n gartrefi – gan gynnwys eu rhannu’n fflatiau - i'w gwerthu neu eu rhentu.

Pan fydd y gwaith wedi’i orffen, caiff yr eiddo ei werthu neu ei osod.

Mae’r cynllun wedi’i ddatblygu ar y cyd â Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, Panel Technegol Iechyd yr Amgylchedd Cymru Gyfan ac Andrew Lavender, Ymgynghorydd ar gynllun No Use Empty yng Nghaint.

Gwerthuso

Ymgymerwyd â gwerthusiad cynhwysfawr dros dair blynedd yn tynnu sylw at effeithiolrwydd, effaith a gwerth ychwanegol y cynllun.