Skip to content

Tai gwag

I fynd i'r afael â'r materion cymdeithasol sydd ynghlwm wrth gartrefi gwag ac i fodloni'r galw am dai, rydym yn awyddus i weld tai gwag yn cael eu defnyddio unwaith eto.

Mae tai gwag yn gallu bod yn wastraff adnodd ac mae fandaliaid a sgwatwyr yn gallu eu targedu. Gall hyn effeithio ar ansawdd bywyd y bobl sy'n byw gerllaw.

Lansiwyd y cynllun Troi Tai'n Gartrefi, sef cronfa fenthyciadau arloesol a gynlluniwyd i helpu i sicrhau bod eiddo o'r fath yn cael ei ddefnyddio unwaith eto. Caiff y cynllun hwn ei ddefnyddio yn ychwanegol at y pwerau presennol sydd ar gael i fynd i'r afael ag eiddo gwag.

Mae Gorchmynion Rheoli Anheddau Gwag (EDMO) yn galluogi awdurdodau lleol i gymryd rheolaeth ar dai gwag sy'n eiddo preifat, er mwyn iddynt allu sicrhau eu bod yn cael eu meddiannu. Mae'r pwerau hyn yn cefnogi'r gweithdrefnau sy'n bodoli eisoes, er enghraifft gorchmynion prynu gorfodol a chytundebau gwirfoddol rhwng pobl sy'n berchen ar dai ac awdurdodau lleol.