Skip to content

Prynu Tŷ gan eich Landlord Cofrestredig Cymdeithasol

Dolenni perthnasol

Mae gan denantiaid cymdeithasau tai ac awdurdodau lleol mewn rhai rhannau o Gymru tan 26 Ionawr i ddefnyddio'r cynllun hawl i brynu a chynlluniau cysylltiedig.
Mae deddfwriaeth arloesol i ddiogelu'r stoc o dai cymdeithasol ac annog adeiladu tai cymdeithasol newydd wedi cael Cydsyniad Brenhinol gan Ei Mawrhydi'r Frenhines.
Bydd y Ddeddf yn diddymu'r Hawl i Brynu, yr Hawl i Brynu a Gadwyd a'r Hawl i Gaffael, ar gyfer tenantiaid awdurdodau lleol a landlordiaid cymdeithasol cofrestredig.
Rydym wedi cyhoeddi papur gwyn ceisio barn ar ddau cynigion allweddol ar ddyfodol Hawl i Brynu a'r Hawl i Gaffael.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
O dan y cynllun Hawl i Gaffael mae gan denantiaid sy’n byw mewn tai sy’n eiddo i Landlord Cymdeithasol Cofrestredig hawl i brynu eu cartrefi os y darparwyd y tai hynny gan ddefnyddio’r Grant Tai Cymdeithasol neu os cawsant eu trosglwyddo o awdurdod lleol.

Rhoddir disgownt o 25% o werth y farchnad, hyd at gyfanswm o £8,000. Dim ond gyda rhai mathau o dai y gallwch chi ddefnyddio’r cynllun Hawl i Gaffael ac nid yw’n berthnasol mewn ardal wledig sydd wedi’i dynodi.

Os ydych chi’n gymwys ac yn meddwl am wneud cais i brynu eich cartref, gwyliwch rhag unigolion neu gwmnïau sy'n cynnig eich helpu â'ch Hawl i Gaffael. Mae'n debygol y byddan nhw'n codi tâl am eu gwasanaethau, a gallen nhw fod yn cynnig telerau sy'n well iddyn nhw nag ichi. Dylech chi ofyn bob amser a oes unrhyw gostau neu amodau sy'n rhan o'r cynnig. Mae manylion pellach ar gael am ddim gan eich landlord, ac mewn llyfryn a gynhyrchwyd gan Lywodraeth Cymru - Yr Hawl i Gaffael: Arweiniad i Denantiaid.

Mae’r llyfryn yn egluro sut mae’r cynllun yn gweithio ac mae ynddo gyngor ar faint y mae’n ei gostio i brynu eich cartref eich hun.

Gwybodaeth i Denantiaid

Cafodd Deddf Diddymu’r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru) 2018 Gydsyniad Brenhinol ar 24 Ionawr 2018. Yn unol ag adran 8 o’r Ddeddf, ar 16 Chwefror 2018 cyhoeddwyd gennym ddogfen Gwybodaeth i Denantiaid i gynorthwyo tenantiaid a darpar denantiaid i ddeall effaith y Ddeddf hon.