Skip to content

Prynu eich tŷ cyngor

Dolenni perthnasol

Mae gan denantiaid cymdeithasau tai ac awdurdodau lleol mewn rhai rhannau o Gymru tan 26 Ionawr i ddefnyddio'r cynllun hawl i brynu a chynlluniau cysylltiedig.
Mae deddfwriaeth arloesol i ddiogelu'r stoc o dai cymdeithasol ac annog adeiladu tai cymdeithasol newydd wedi cael Cydsyniad Brenhinol gan Ei Mawrhydi'r Frenhines.
Bydd y Ddeddf yn diddymu'r Hawl i Brynu, yr Hawl i Brynu a Gadwyd a'r Hawl i Gaffael, ar gyfer tenantiaid awdurdodau lleol a landlordiaid cymdeithasol cofrestredig.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Bydd yr Hawl i Brynu a hawliau cysylltiedig yn dod i ben yng Nghymru ar 26 Ionawr 2019.

Tan hynny, o dan y cynllun Hawl i Bryni, gallwch brynu’ch cartref am bris llai na’i werth ar y farchnad (disgownt o hyd at £8,000).

Mae’r Hawl i Brynu ar gael i’r canlynol:

  • tenantiaid diogel i awdurdodau lleol neu gymdeithasau tai nad ydynt yn elusennau, a rheiny’n denantiaid sydd wedi bod yn denantiaid am 5 mlynedd a mwy
  • tenantiaid sicr i landlordiaid cymdeithasol cofrestredig (cymdeithasau tai) a symudodd gyda’u cartrefi o awdurdod lleol fel rhan o drosglwyddiad stoc.

Os ydych eisiau prynu’ch cartref, a’ch bod yn gymwys i wneud hynny, rhaid ichi gyflwyno’ch cais cyn y dyddiad cau, sef 26 Ionawr 2019. Gallwch gael y ffurflenni cais (WRTB1) gan eich landlord ac yna gallwch eu dychwelyd i’ch landlord hefyd.

Fel tenant, efallai y gallwch hawlio budd-dal tai i helpu gyda'ch rhent. Ni allwch hawlio hwn i helpu gyda morgais. Efallai bod gennych hawl i gael Cymorth ar gyfer Llog ar Forgais. Bydd rhaid i chi fodloni amodau’r hawliad, a cheir cyfyngiadau ar y cymorth sydd ar gael.

Os ydych chi’n gymwys ac yn meddwl am wneud cais i brynu eich cartref, gwyliwch rhag unigolion neu gwmnïau sy'n cynnig eich helpu â'ch Hawl i Brynu. Mae'n debygol y byddan nhw'n codi tâl am eu gwasanaethau, a gallen nhw fod yn cynnig telerau sy'n well iddyn nhw nag ichi. Dylech chi ofyn bob amser a oes unrhyw gostau neu amodau sy'n rhan o'r cynnig. Mae manylion pellach ar gael am ddim gan eich landlord, ac mewn llyfryn a gynhyrchwyd gan Lywodraeth Cymru - Eich hawl i brynu eich cartref: Arweiniad i denantiaid landordiaid tai cymdeithasol yng Nghymru.

Gwybodaeth i Denantiaid

Cafodd Deddf Diddymu’r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru) 2018 Gydsyniad Brenhinol ar 24 Ionawr 2018. Yn unol ag adran 8 o’r Ddeddf, ar 16 Chwefror 2018 cyhoeddwyd gennym ddogfen Gwybodaeth i Denantiaid i gynorthwyo tenantiaid a darpar denantiaid i ddeall effaith y Ddeddf hon.