Skip to content

Safon Ansawdd Tai Cymru

Dolenni perthnasol

Mae Rebeca Evans, y Gweinidog Tai ac Adfywio, wedi croesawu ffigurau newydd sy'n dangos bod cynnydd yn nifer y tai yng Nghymru sy'n cyrraedd safonau ansawdd allweddol yn y sector tai cymdeithasol.
Adroddiad blynyddol sy'n cynnwys gwybodaeth am y cynnydd a wneir gan landlordiaid cymdeithasol (awdurdodau lleol a landlordiaid cymdeithasol cofrestredig) o ran cyflawni'r WHQS ar gyfer eu holl stoc.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae Safon Ansawdd Tai Cymru yn ei gwneud yn ofynnol i bob landlord cymdeithasol wella ei stoc tai er mwyn cyrraedd lefel dderbyniol erbyn Rhagfyr 2020.

Credwn y dylai pawb yng Nghymru gael cyfle i fyw mewn cartref o ansawdd da o fewn cymuned saff a diogel. Er mwyn helpu i gyflawni’r nod hwn, cyhoeddwyd Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC).

Mae’n hanfodol bod pob landlord cymdeithasol yn cyrraedd, ac yn  cynnal, y Safon Ansawdd Tai Cymru diweddaraf cyn gynted ag y bo modd, ond cyn Rhagfyr 2020 yn bendant.

Bydd y safon yn sicrhau bod anheddau o ansawdd da ac yn addas at anghenion preswylwyr yn awr ac yn y dyfodol.

Canllaw Prosiect Inswleiddio Waliau Allanol (EWI) 

Gwelir isod canllaw caffael ar gyfer EWI, addaswyd ar gyfer Awdurdodau Lleol a Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig