Skip to content

Grant Tai Cymdeithasol

Dolenni perthnasol

Bydd un ar hugain o gartrefi yn cael eu hadeiladu yn Aston Mead,Sir y Fflint, gan adfywio’r ardal a darparu tai fforddiadwy o ansawdd.

Rhoddir y Grant Tai Cymdeithasol i Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (cymdeithasau tai) gan Lywodraeth Cymru.

Mae'r grant yn cynorthwyo'r cymdeithasau tai i ddarparu tai fforddiadwy newydd i'w rhentu neu i'w prynu am gost isel.

Mae'r Grant Tai Cymdeithasol yn ariannu cynlluniau tai sy'n diwallu anghenion a blaenoriaethau lleol sydd wedi cael eu pennu gan yr awdurdodau lleol. Ers yr 1980au, mae'r holl dai cymdeithasol newydd wedi cael eu darparu gan Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig ac un o'r rhesymau am hynny yw bod gan Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig y gallu i ddod o hyd i arian preifat sy'n eu galluogi i gyfrannu tuag at gostau cynlluniau newydd.

Gellir defnyddio'r Grant Tai Cymdeithasol i ddarparu tai fforddiadwy newydd i'w rhentu neu i'w prynu am gost isel un ai trwy adeiladu tai newydd neu ddefnyddio adeiladau sy'n bodoli'n barod. Gellir defnyddio'r Grant Tai Cymdeithasol i gynorthwyo gyda'r canlynol:

  • cynlluniau i gynyddu'r cyflenwad o dai fforddiadwy sydd ar gael i'w rhentu
  • cynlluniau i bobl hŷn gan gynnwys cynlluniau Extracare
  • y Cynllun Cymorth Prynu - cynllun i gynorthwyo pobl i brynu eu cartrefi
  • cynlluniau i fynd i'r afael a thai â galw isel ac i gefnogi adfywio cymunedol
  • cynlluniau i bobl y mae arnynt angen cymorth i fyw'n annibynnol.

Cynllun Achub Morgeisi

Gyda’r Cynllun Achub Morgeisi, gall cymdeithasau tai brynu eiddo neu gyfran o eiddo gan y perchennog os oes ganddo ôl-ddyledion morgais ac mae perygl i’w eiddo gael ei ad-feddiannu. 

Ers 2011, nid oes yna bellach gyllideb ar wahân gan Lywodraeth Cymru ar gyfer Achub Morgeisi. Mae’r cynllun yn dal i fynd yng Nghymru ond yr unig le y mae ar gael yw lle mae’r awdurdod lleol yn penderfynu ei fod yn flaenoriaeth iddyn nhw ddefnyddio eu dyraniad hwy o Grant Tai Cymdeithasol (SHG). 

Os hoffech chi gael gwybodaeth am y cynllun, cysylltwch â’ch awdurdod lleol neu e-bostiwch Llywodraeth Cymru.

Ebost: socialHousingGrantProgramme@cymru.gsi.gov.uk