Skip to content

Benthyciadau Gwella Cartrefi

Dolenni perthnasol

I fynd i'r afael â materion cymdeithasol ac i ateb y galw am dai yng Nghymru, rydym am sicrhau bod tai gwag yn cael eu defnyddio unwaith eto.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae'r cynllun hwn yn anelu at sicrhau fod gan bobl gartref cynnes, diogel, o safon uchel i fyw ynddo, sy'n defnyddio ynni'n effeithiol.

Rydym yn darparu cyllid o £10 miliwn dros 15 mlynedd ar gyfer cynllun a gaiff ei ddarparu gan Awdurdodau Lleol yng Nghymru. Mae’n golygu bod modd darparu cymorth ariannol i berchnogion eiddo sy'n is na'r safon, ac sydd wedi'u cyfyngu o ran mathau eraill o gyllid. Wrth i'r benthyciadau gael eu had-dalu i'r Awdurdod Lleol, caiff y cyllid ei ailgylchu fel y bydd y gronfa ar gael ar gyfer y 15 mlynedd nesaf.

Mae'r ffigurau diweddaraf yn awgrymu bod dros 13,000 eiddo mewn cyflwr gwael yng Nghymru. Mae hyn o ganlyniad i ddamweiniau yn y cartref, ac maent yn achosi problemau iechyd amrywiol y mae modd eu hosgoi. Mae'r cymorth ariannol ar gael i berchnogion cartrefi a landlordiaid i helpu i gael gwared ar y peryglon sydd yn eu cartrefi.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan eich awdurdod lleol neu drwy anfon e-bost: InnovativeFinance@wales.gsi.gov.uk.