Skip to content

Cynllun Gweithredu Strategol ar Anhwylderau’r Sbectrwm Awtistig

Dolenni perthnasol

Heddiw, cyhoeddodd Rebecca Evans darged aros newydd, llwybr diagnostig gwell a gwasanaeth sydd wedi’i integreiddio’n well ar gyfer oedolion a phlant ag awtistiaeth.
Rebecca Evans Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Rydym wedi ymrwymo i wella bywydau plant ac oedolion ag Anhwylderau’r Sbectrwm Awtistig.

Rydym yn deall yr heriau mae pobl ag awtistiaeth a’u teuluoedd yn eu hwynebu bob dydd. Mae gwasanaethau cymorth effeithiol yn hanfodol. 

Cymru oedd y wlad gyntaf yn y DU i ymdrin yn genedlaethol ag awtistiaeth wrth inni lansio Cynllun Gweithredu Strategol Cymru ar gyfer Anhwylderau'r Sbectrwm Awtistig yn 2008.

Mae'r Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig Cenedlaethol yn cefnogi gwaith i gyflawni nodau'r cynllun.

Mae'r cynllun yn amlinellu amcanion i:

  • gyflwyno targed amser aros o 26 wythnos o’r adeg pan fydd plentyn ag awtistiaeth yn cael ei atgyfeirio hyd at yr apwyntiad cyntaf 
  • gweddnewid y cymorth addysg ar gyfer plant ag anhwylderau'r sbectrwm awtistig 
  • gweithredu llwybr asesu cenedlaethol ar gyfer plant 
  • gwella cyfleoedd cyflogaeth i bobl ag awtistiaeth 
  • cefnogi sefydliadau i ddod yn gyfeillgar i awtistiaeth 
  • codi ymwybyddiaeth o wybodaeth ac adnoddau. 
Mae'r adroddiad blynyddol hwn yn rhoi diweddariad ar y cynnydd a wnaed wrth gyflawni'r ymrwymiadau hyn.