Skip to content

Adroddiadau Gwasanaethau Cymdeithasol

Datblygu polisi mewn gwasanaethau cymdeithasol

Ymateb Llywodraeth Cymru i Astudiaeth Marchnad Cartrefi (CMA) Gofal Cystadleuaeth a Marchnadoedd

17/04/18
Rydym wedi gweithio'n agos gyda'r CMA trwy gydol y broses hon.
 

Adroddiad Flynn - Chwilio am atebolrwydd

15/03/16
Adolygiad o esgeuluso pobl hŷn sy’n byw mewn cartrefi gofal ymchwilio fel Operation Jasmine.
 

Ymchwiliad i darfu ar drefniadau mabwysiadu

03/06/15
Comisiynwyd Prifysgol Bryste gan Lywodraeth Cymru i ymgymryd â gwaith ymchwil i'r hyn sy'n tarfu ar drefniadau mabwysiadu yng Nghymru.
 

Mewn Dwylo Diogel - Swyddogaeth Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol (AGGCC)

17/09/14
Yr adroddiad yn manylu ar swyddogaethau a chyfrifoldebau AGGCC mewn perthynas â chyrff statudol eraill.
 

Y gwasanaethau cymorth mabwysiadu a ddarperir yng Nghymru a phrofiadau'r gwasanaethau hynny: Safbwyntiau gan asiantaethau a rhieni sy'n mabwysiadu

02/07/14
Rydym wedi comisiynu'r adroddiad hwn gan Brifysgol Caerdydd i gynnig gwybodaeth fanwl am strwythur gwasanaethau ôl-fabwysiadu ac am y ffordd y mae'r gwasanaethau hynny'n cael eu darparu a'u rheoli ym mhob rhan o Gymru.
 

Maethu yng Cymru:Pwy sy’n gofalu a pham?

30/05/14
Mae'r adroddiad hwn yn edrych ar yr hyn sy'n ysgogi pobl i fod yn ofalwyr maeth.
 

Adroddiad dichonoldeb ynghylch mesur llesiant goddrychol pobl sydd angen gofal a chymorth

19/02/14
Mae’r adroddiad hwn yn ystyried sut y gellir mesur llesiant, drwy edrych ar y cyfleoedd sy’n bodoli a thrwy nodi meysydd allweddol y gellid gweithio arnynt.
 

Adroddiad y panel cynghori ar ddiogelu

07/02/14
Rhoi cyngor arbenigol i Lywodraeth Cymru ar gryfhau trefniadau diogelu i blant ac oedolion yng Nghymru.
 

Talu am Ofal yng Nghymru - adroddiad grwp cynghori'r rhanddeiliaid ar adroddiad Comisiwn Dilnot

09/08/13
Mae'r adroddiad hwn yn ystyried yr argymhellion a gyflwynwyd gan y Comisiwn ar gyllido gofal a chymorth yn Lloegr ac yn pwyso a mesur pa mor briodol ydynt ar gyfer Cymru.
 

Rhaglen datblygu’r gweithlu gofal cymdeithasol ar gyfer y gwasanaethau cymdeithasol: Adroddiad diwedd blwyddyn ar gyfer 2011-12

07/06/13
Mae'r adroddiad hwn yn amlinellu hyfforddiant a datblygiad staff ar draws y sector gofal cymdeithasol.
 

Dau adroddiad ymchwil ar Budd-daliadau lles a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru

24/11/11
Mae Llywodraeth Cymru wedi ymgymryd ymchwil mewn i'r ffyrdd mae pobl anabledd a phobl hŷn yn defnyddio eu budd-daliadau lles.
 

Yr achos o Ymyrryd mewn Gwasanaethau Cymdeithasol i Blant yn Abertawe: Cryfderau, heriau a gwersi ar gyfer y dyfodol

15/11/11
Adroddiad gwerthusiad o'r Ymyrraeth Gwasanaethau Cymdeithasol i Blant yn Abertawe - Ebrill 2009 i Hydref 2010.
 

Urddas mewn gofal - Pecyn cymorth ar gyfer y Gymraeg

05/08/11
Canolbwyntio ar bwysigrwydd yr iaith wrth gynnal urddas mewn gofal, yn enwedig wrth ofalu am bobl hŷn a'r rheini â dementia.
 

GIG Cymru: Ffurfio dyfodol gwell

06/06/11
Adroddiad gan Gomisiwn Bevan 2008 - 2011.
 

Adroddiad Grŵp Gorchwyl y Gweithlu Gofal Cymdeithasol a Gwaith Cymdeithasol

25/05/11
Comisiynwyd y grŵp gan y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol.
 

Adroddiad Bwrdd y Prosiect Amddiffyn Oedolion Agored i Niwed

28/02/11
Mae’r adroddiad hwn yn argymell sut y dylid cryfhau’r trefniadau sy’n bodoli i ddiogelu oedolion yng Nghymru.
 

Y Cynllun Gweithredu Strategol ar Gyfer Anhwylderau'r Sbectrwm Awtistig

26/01/11
Adroddiad a Luniwyd Gan y Grwp Gorchwyl a Gorffen Oedolion.
 

Amgylchiadau ac anghenion cymorth pobl hŷn sydd ag awtistiaeth

26/01/11
Mae'r adroddiad gan Brifysgolion Bangor a Morgannwg o’r enw a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru, wedi’i gyhoeddi ym mis Chwefror 2010.
 

Datblgu pellach cwynion gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru

19/01/11
Comisiynodd Llywodraeth Cynulliad Cymru adolygiad annibynnol o'r broses Cwynion Gwasanaethau Cymdeithasol.
 

Arolwg o weithredu’r Cynllun Taliadau Uniongyrchol presennol yng Nghymru

12/01/11
Yn Hydref 2007, comisiynodd Llywodraeth Cynulliad Cymru adroddiad ynghylch y modd y mae’r Cynllun Taliadau Uniongyrchol presennol yn cael ei weithredu yng Nghymru.
 

Adroddiad am yr arolwg o daliadau uniongyrchol 2008

12/01/11
Cymerwch olwg ar yr wybodaeth ddiweddaraf am y nifer a fanteisiodd ar daliadau uniongyrchol yng Nghymru.
 

Adroddiad y Gynhadledd Oedolion ag Awtistiaeth

05/08/10
Adroddiad y gynhadledd oedolion ag awtistiaeth a gynhaliwyd ar 10 a 11 Mehefin 2010.
 

Adroddiad y Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar Leoli Oedolion

04/08/10
Mae’r adroddiad hwn yn rhoi cyngor i Weinidogion Cymru ynghylch gwella’r modd y caiff defnyddwyr gwasanaethau ynghyd â Gofalwyr Lleoli Oedolion a’u teuluoedd eu diogelu.
 

Adolygiad o Gyngor Gofal Cymru ac asesu llywodraethu sy’n canolbwyntio ar y dinesydd

03/08/10
Mae Cyngor Gofal Cymru (CGC) wedi sefydlu ei hun yn llwyddiannus iawn ac wedi darparu canlyniadau pwysig. Mae hyn wedi creu cofnod sylweddol a phwysig o gyflawniadau a darparu sylfaen dda ar gyfer ei gwaith yn y dyfodol.
 

Gweithredu'r weledigaeth

18/06/10
Adroddiad y comisiwn annibynnol ar Asanaethau Cymdeithasol yng Nghymru.
 

Adolygiad o Mewn Dwylo Diogel

01/04/10
Mae adroddiad Prifysgol Morgannwg ar yr adolygiad annibynnol a wnaethon nhw ar Mewn Dwylo Diogel – sef canllaw statudol Llywodraeth y Cynulliad ar oedolion bregus – wedi ei gyhoeddi fan hyn.
 

Astudiaeth Annibynnol o Oedi wrth Drosglwyddo Gofal

31/03/10
Comisiynodd Llywodraeth Cynulliad Cymru Adolygiad Annibynnol o Oedi wrth Drosglwyddo Gofal yng Nghymru gan Sefydliad Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cymru, Prifysgol Morgannwg.