Skip to content

Diogelu plant: Gweithio gyda’n gilydd o dan Ddeddf Plant 2004

Dolenni perthnasol

Canllawiau ar gyfer amddiffyn plant a phobl ifanc rhag camfanteisio rhywiol.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Anelir y Canllawiau hyn at Brif Swyddogion a phob rheolwr ac ymarferwr yn y cyrff hynny a enwir yn adrannau 28 a 31 o Ddeddf Plant 2004.
Y bwriad yw eu galluogi i adolygu eu polisïau, eu gweithdrefnau a’u harferion presennol, i bwyso a mesur lle y maent arni o ran diogelu a hyrwyddo lles plant yn eu cyrff a phenderfynu ar ba gamau sydd eu hangen er mwyn gweithredu’r Canllawiau.