Skip to content

Canllawiau Gwasanaethau Cymdeithasol

Canllawiau polisi ar gyfer gwasanaethau cymdeithasol

Rhwydwaith Cyfiawnder Teuluol

08/01/18
Ar ôl cyhoeddi’r Adolygiad Cyfiawnder Teuluol ym mis Tachwedd 2011, cafodd Rhwydwaith Cyfiawnder Teuluol Cymru ei sefydlu ym mis Mai 2012.
 

Canllawiau “Cefnogi pobl ar ddechrau eu taith cartref gofal” a “Creu profiad bwyta cadarnhaol”

22/03/17
Mae’r dogfennau yn cynnwys amrywiaeth o awgrymiadau i helpu'r rhai sy'n gweithio mewn cartref gofal i ddarparu 'pecyn croeso' ar gyfer eu preswylwyr, a sicrhau bod amserau bwyd mor fuddiol â phosibl i’w preswylwyr. 
 

Cyngor Gofal Cymru

15/04/16
Mae’r corff hwn a noddir gan Lywodraeth Cymru yn gyfrifol am reoleiddio gweithlu gofal cymdeithasol yng Nghymru.
 

Pan Fydda i’n Barod - Canllaw Arfer Da - Mawrth 2016

07/03/16
Mae'r canllaw hwn wedi'i ysgrifennu yn bennaf ar gyfer ymarferwyr sy'n rhan o wneud a chefnogi trefniadau ar gyfer pobl ifanc sy'n gadael gofal.
 

Fframwaith comisiynu canllawiau ac arferion da

29/07/15
Cefnogi awdurdodau lleol i helpu i wneud gwelliannau mewn gofal cymdeithasol.
 

Cyfarwyddiadau Deddf Mabwysiadu a Phlant 2002 (Trefniadau Mabwysiadu ar y Cyd) (Cymru) 2015

17/03/15
Diben y cyfarwyddiadau hyn yw sicrhau trefniadau effeithiol ar y cyd rhwng awdurdodau lleol yng Nghymru ar gyfer gwasanaethau mabwysiadu.
 

Gwasanaethau cymdeithasol cynaliadwy i Gymru: fframwaith gweithredu

04/02/15
Sy'n nodi'r heriau cymdeithasol sy'n wynebu gwasanaethau yn ystod y degawd nesaf
 

Canllawiau i awdurdodau lleol ar leoliadau trawsffiniol i oedolion

04/02/15
Cyfrifoldebau wrth benderfynu mai’r ffordd orau o ddiwallu angen oedolyn am ofal a chefnogaeth yw drwy leoliad preswyl mewn rhan arall o’r DU.
 
Meddwl am Gartref Gofal?

Meddwl am gartref gofal?

25/09/14
Arweiniad ar yr hyn y bydd angen i chi ei wybod am ddod o hyd i’r cartref gofal priodol.
 

Trefniadau asesu, cynllunio ac adolygu integredig ar gyfer pobl hŷn

11/08/14
Canllawiau i weithwyr proffesiynol ar gefnogi iechyd, gofal a lles pobl hŷn.
 

Canllawiau a rheoliadau Deddf Plant 1989 Cyfrol 1: Gorchmynion llys

08/05/14
Amlinelliad o’r trefniadau y mae’n rhaid i awdurdodau lleol a’u partneriaid eu dilyn wrth ystyried achosion gofal plant a pharatoi ar eu cyfer.
 
Lleihau’r risg o farwolaeth y crud

Lleihau’r risg o farwolaeth y crud

20/03/14
Mae ymchwil yn parhau i’n helpu ni i ddeall mwy am farwolaeth y crud.
 

Bwriad Polisi – Rheoliadau ac is-ddeddfwriaeth arall o dan y Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant

30/01/14
Mae’r ddogfen hon yn esbonio polisi Llywodraeth Cymru yn y meysydd lle gwneir prif reoliadau o dan y Bil.
 

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) – Taflenni ffeithiau

07/11/13
Bydd Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) yn creu trefniadau newydd ar gyfer pobl yng Nghymru sydd ag anghenion gofal a chymorth.
 

Panel Cenedlaethol Dinasyddion Cymru ar gyfer y Gwasanaethau Cymdeithasol

12/09/13
Rydym yn edrych am bobl o bob oedran i ddarparu llais annibynnol i ddefnyddwyr gwasanaeth, gofalwyr a dinasyddion am gyfnod o ddwy flynedd.
 

Canllawiau ar weithredu Deddf Plant (Ymadael â Gofal) 2000

28/08/13
Mae’r canllawiau hyn yn gosod dyletswyddau awdurdodau lleol wrth helpu’r rhai sy’n gadael eu gofal, fel y gwelir yn y Ddeddf Plant (Ymadael â Gofal) 2000.
 

Maeth mewn lleoliadau cymunedol

22/07/13
Llwybr a phecyn adnoddau ar gyfer gweithwyr proffesiynol ym meysydd iechyd a gofal cymdeithasol, y trydydd sector, staff cartrefi gofal, perthnasau a gofalwyr mawrth.
 

Cydsyniad ym maes gofal iechyd - gwybodaeth ar gyfer plant a phobl ifanc o dan 18 oed yng Nghymru

22/04/13
Mae'r daflen hon yn sôn am eu gofal iechyd nhw a'u hawl i gael eu cynnwys mewn penderfyniadau ynglŷn â'u hiechyd, eu gofal iechyd neu eu triniaeth.
 
Amddiffyn Plant a Phobl Ifanc rhag Camfanteisio Rhywiol

Amddiffyn Plant a Phobl Ifanc rhag Camfanteisio Rhywiol

22/01/13
Canllawiau ar gyfer amddiffyn plant a phobl ifanc rhag camfanteisio rhywiol.
 

Ymateb Llywodraeth Cymru i Ymchwiliad y Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc i Fabwysiadu

07/01/13
Mae ymateb manwl i'r 16 o argymhellion a chamau gweithredu manwl a nodwyd gan y Pwyllgor.
 

Amddiffyn plant yng Nghymru

21/12/12
O 1 Ionawr 2013, mae Adolygiadau Ymarfer Plant yn disodli Adolygiadau Achos Difrifol yng Nghymru.
 

Canllawiau ar gyfer gofal parhaus i blant a phobl ifanc

27/11/12
Canllawiau ar gyfer Byrddau Iechyd Lleol, yr Awdurdodau Lleol a’u partneriaid sy’n cynllunio ac yn darparu gwasanaethau gofal parhaus i blant.
 

Canllaw ar fabwysiadu trawswladol

21/11/12
Diben y canllaw hwn yw helpu awdurdodau lleol ac asiantaethau mabwysiadu gwirfoddol i deall y gyfraith mewn perthynas â mabwysiadu trawswladol yng Nghymru.
 

Cyfrifon Cynilo Unigol i Bobl Iau ar gyfer plant sy’n derbyn gofal 

15/10/12
Mae’r Cylchlythyr hwn yn cyflwyno’r cynllun a ddaw i rym ar unwaith.
 

Cylchlythyr Llywodraeth Cymru WGC 015/2012: Ailgysylltu â Gofal i gyn blant perthnasol yng Nghymru

03/10/12
Canllawiau statudol ar gyfrifoldebau awdurdodau lleol tuag at gyn bersonau perthnasol.
 

Archwiliad o weithredu’r isafswm lwfans cynhaliaeth cenedlaethol ar gyfer gofalwyr maeth yng Nghymru

23/07/12
Dadansoddiad o’r ymatebion i archwiliad Llywodraeth Cymru.
 

Canllawiau arfer gorau - Rheoliadau seibiant i ofalwyr plant anabl (Cymru) 2012

06/07/12
Lluniwyd y canllawiau i gynorthwyo awdurdodau lleol i ddeall eu dyletswyddau cyfreithiol.
 

Mesur Strategaethau ar gyfer Gofalwyr (Cymru) 2010

23/01/12
O 1 Ionawr 2012 bydd y Mesur Strategaethau ar gyfer Gofalwyr (Cymru) 2010 yn dod i rym.
 

Isafswm lwfansau cynhaliaeth cenedlaethol ar gyfer gofalwyr maeth 2011-2014

23/12/11
Gofynnir i awdurdodau lleol a darparwyr maethu annibynnol lenwi’r holiadur amgaeedig erbyn 6 Ionawr 2012 fan bellaf.
 

Canllawiau ar daliadau uniongyrchol

08/11/11
Manylion taliadau a wneir gan awdurdodau lleol i unigolion ar gyfer anghenion gofal cymunedol.
 

Gynllun grant ar gyfer fudiadau gwirfoddol yn y sectorau gofal cymdeithasol a gofal iechyd yng Nghymru

31/08/11
Mae Cynllun Grant Mudiadau Plant a Theuluoedd (CFOG) newydd ar gyfer 2012-2014 wedi’i gyhoeddi.
 
Y Cynllun Gweithredu Strategol i Gymru ar gyfer Anhwylderau yn y Sbectrwm Awtistig

Y Cynllun Gweithredu Strategol i Gymru ar gyfer Anhwylderau yn y Sbectrwm Awtistig

10/08/11
Bydd y Cynllun Gweithredu Strategol i Gymru ar gyfer Anhwylderau yn y Sbectrwm Awtistig (ASD) yn gyrru gwelliannau ar draws gwasanaethau i blant, pobl ifanc ac oedolion ym maes iechyd, y gwasanaethau cymdeithasol a gwasanaethau addysg.
 

Rheoliadau a Chanllawiau Deddf Safonau Gofal 2000 (Hysbysiad) (Cymru) 2011

18/07/11
Mae’r canllawiau’n pennu’r mesurau newydd a gyflwynwyd trwy ddiwygio Deddf Safonau Gofal 2000, i roi rhagor o opsiynau gorfodi i Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC).
 

Rheoliadau a Chanllawiau Ymweliadau â Phlant dan Gadwad a fu'n Derbyn Gofal (Cymru) 2011

18/07/11
Canllawiau statudol ar gyfrifoldebau'r awdurdodau lleol tuag at blant dan gadwad a fu'n derbyn gofal.
 

Taliadau ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol dibreswyl

15/06/11
Arweiniad newydd ar gyfer awdurdodau lleol.
 

Canlyniadau Cyfraith Achosion yn Dilyn Penderfyniad gan y Llys Apêl Parthed A (Plentyn) EWCA 41

26/05/11
Canllawiau Llywodraeth Cymru ar ddefnyddio paragraff 19(1) yn Atodlen 2 i Ddeddf Plant 1989 wrth leoli plentyn gyda pherthnasau dramor cyn iddo gael ei fabwysiadu.
 
Rheoliadau Ymweliadau â Phlant mewn Gofal Preswyl Hirdymor 2011

Rheoliadau Ymweliadau â Phlant mewn Gofal Preswyl Hirdymor 2011

12/05/11
Mae adrannau 17 i 19 Deddf Plant a Phobl Ifanc 2008 yn diwygio Deddf Plant 1989 i gryfhau dyletswyddau awdurdodau lleol i sicrhau bod lles plant yn cael ei warchod a’i hyrwyddo pan gânt eu rhoi mewn sefydliadau iechyd, addysg neu sefydliadau eraill am gyfnodau dilynol o dri mis neu ragor.
 

Awdurdod dirprwyedig i ofalwyr maeth

05/04/11
Roedd Ymchwiliad Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc y Cynulliad Cenedlaethol yn cynnwys eu hargymhellion i Lywodraeth Cynulliad Cymru y dylai gofalwyr maeth cymeradwy gael mwy o annibyniaeth o ran y penderfyniadau beunyddiol ynghylch y plant yn eu gofal.
 

Cyfarwyddyd Ymarfer ar ddatblygu strategaeth gomisiynu ar gyfer pobl sydd ag anabledd dysgu.

24/03/11
Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi cyhoeddi canllawiau ar gomisiynu gwasanaethau ar gyfer oedolion sydd ag anableddau dysgu.
 

Isafwm lwfansau cynhaliaeth cenedlaethol ar gyfer gofalwyr maeth 2011 - 2014

24/02/11
Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn rhoi gwerth mawr ar y cyfraniad y mae gofalwyr maeth yn ei wneud i ofalu am blant sy'n agored i niwed, ac mae wedi ymrwymo i sicrhau eu bod yn cael cymorth.
 

Datganiad ar bolisi ac arfer ar gyfer oedolion ag anabledd dysgu

26/01/11
Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru’n cydnabod yr angen parhaus i geisio gwella bywydau pobl ag anabledd dysgu.
 

Y restr gyfeirio hunanasesu ar gyfer monitro gwasanaethau ar gyfer pobl sydd ag anabledd dysgu ac ymddygiad heriol

26/01/11
Adnodd yw'r restr gyfeirio a ddefnyddir i weld pa gamau sydd yn eu lle ac sy'n gweithio'n dda i bobl sydd ag anableddau dysgu ac ymddygiad heriol mewn ardaloedd lleol.
 

Strategaeth anableddau dysgu: adran 7

26/01/11
Mae'r cyfarwyddyd sydd ynghlwm yn egluro'r egwyddorion gwasanaeth a'r ymatebion gwasanaeth y dylai awdurdodau eu mabwysiadu ar gyfer oedolion a phobl hŷn ag anableddau dysgu.
 

Canllawiau ar gyfer datblygu ac integreiddio gwasanaethau offer cymunedol yng Nhymru

18/01/11
Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi rhoi cymorth i helpu partneriaethau lleol i lwyddo gyda'r prosiect hwn.
 

Defnydd awdurdodau lleol a sefydliadau iechyd o daliadau uniongyrchol

12/01/11
Ym mis Ionawr 2006, cyhoeddodd Llywodraeth Cynulliad Cymru’r datganiad sydd ynghlwm ar ddefnyddio taliadau uniongyrchol.
 

Ymchwil i lwfansau a fframwaith ffioedd ar gyfer gofalwyr maeth

14/10/10
Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn rhoi gwerth mawr ar y cyfraniad y mae gofalwyr maeth yn ei wneud i ofalu am blant sy'n agored i niwed, ac mae wedi ymrwymo i sicrhau eu bod yn cael cymorth.
 

Ymateb Llywodraeth Cynulliad Cymru i Ymchwiliad y Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc ar : Trefniadau ar gyfer Lleoli Plant mewn Gofal

13/07/10
Blesio canfod 'r lywodraeth Cynulliad Cymru i'r adroddiad a'r argymhellion a gyhoeddwyd gan Bwyllgor Plant a Phobl Ifanc Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar 21 Mai yn dilyn ei Ymchwiliad i'r Trefniadau ar gyfer Lleoli Plant mewn Gofal.
 

Bod yn Deulu: Rhieni ag Anableddau Dysgu yng Nghymru

02/07/10
Cafodd yr ymchwil ei gomisiynu gan Gangen Plant sy'n Agored i Niwed yn yr Adran Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Llywodraeth Cynulliad Cymru.
 

Cymwysterau staff gofal mewn cartrefi plant cofrestredig yng Nghymru

12/05/10
Cynhaliodd Llywodraeth y Cynulliad archwiliad o gartrefi plant ym mis Ionawr a Chwefror 2010.
 

Preswyliaeth Gyffredin: y Trefniadau Rhwng yr Ysgrifennydd Gwaladol a Gweinidogion Cymru

11/05/10
Mae'r ddogfen hon yn rhoi eglurhad ar ddatrys anghydfod dros statws preswylio unigolyn sy’n berthnasol i un neu fwy o awdurdodau yn Lloegr ac un neu fwy o awdurdodau yng Nghymru. Dyma’r achosion lle na ellir datrys yr anghydfod yn lleol.
 
Fy Mywyd i, Fy Ffordd i: Canllaw person ifanc i bontio

Fy Mywyd i, Fy Ffordd i: Canllaw person ifanc i bontio

05/03/10
Os ydych chi’n dechrau cynllunio a meddwl am hyn yn gynnar, bydd yn haws i chi. Bydd y daflen hon yn eich helpu chi i weld beth ddylai ddigwydd, a phryd.
 

Maethu preifat

03/03/10
Ar 1 Ebrill 2006, mae deddfwriaeth, safonau a chanllawiau newydd wedi’u cyflwyno yng Nghymru er mwyn cryfhau gofynion y system hysbysu a gyflwynwyd gyntaf o dan Ddeddf Plant 1989. Mae’n ofynnol i ofalwyr maeth preifat a rhieni’r plant sy’n cael eu lleoli roi gwybod i adran gwasanaethau cymdeithasol ...
 
O amser brecwast i amswer gwely: Eich helpu chi a’ch plentyn trwy gydol y dydd!

O amser brecwast i amswer gwely: Eich helpu chi a’ch plentyn trwy gydol y dydd!

25/02/10
Mae pob rhiant yn gwybod am yr amserau da gyda’u plant, ond efallai fod bywydau prysur heddiw yn eu gwneud yn galetach i’w gweld.
 

Rheoliadau Adolygiad Annibynnol o Ddyfarniadau (Mabwysiadu a Maethu) Cymru 2010 a Rheoliadau Gwasanaethau Maethu (Diwygio) Cymru 2010

24/02/10
Mae'r canllawiau sydd ynghlwm yn tynnu sylw gwasanaethau maethu yr awdurdodau lleol a darparwyr annibynnol, darpar ofalwyr maeth a gofalwyr maeth presennol at Reoliadau Adolygiad Annibynnol o Ddyfarniadau (Mabwysiadu a Maethu) Cymru 2010 a Rheoliadau Gwasanaethau Maethu (Diwygio) Cymru 2010.
 

Pe bai’n blentyn i mi: Arweiniad i gynghorwyr ynghylch bod yn rhiant corfforaethol da i blant mewn gofal a’r rhai sy'n gadael gofal

04/08/09
Diben y canllaw hwn yw atgoffa aelodau etholedig o’u cyfrifoldebau i weithredu fel rhieni corfforaethol da i blant sy’n derbyn gofal a phobl sy’n gadael gofal.
 

Canllawiau Statudol ar Swyddogaeth ac Atebolrwydd Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol

17/06/09
Yn dilyn yr ymgynghoriad wnaeth cymryd lle rhwng Tachwedd 2008 a Mawrth 2009, mae'r Canllawiau Statudol terfynol ar Swyddogaeth ac Atebolrwydd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol nawr wedi ei gyhoeddi.
 

Pryderon Cynyddol ynghylch Cartrefi Gofal sy’n Darparu Gwasanaethau ar gyfer Oedolion, a Chau’r Cartrefi hynny.

21/05/09
Canllawiau statudol ar reoli pryderon cynyddol ynghylch cartrefi gofal sy’n darparu gwasanaethau ar gyfer oedolion, a chau’r cartrefi hynny, gan gynnwys y rheiny sy’n darparu gofal nyrsio.
 

Canllawiau ar gyfer datblygu ac integreiddio gwasanaethau offer cymunedol yng Nhymru

16/02/09
Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi rhoi cymorth i helpu partneriaethau lleol i lwyddo gyda'r prosiect hwn.
 

Symud Ymlaen: Gwasanaethau i Bobl Fyddar a Dall, Cyfarwyddyd Ymarfer

11/12/08
Mae'r cyfarwyddyd ymarfer hwn wedi'i ddiwygio yn sgil yr ymgynhoriad 12 wythnos a gynhaliwyd yn gynharach eleni.
 

Safeguarding children from abuse linked to a belief in spirit possession (Saesneg yn unig)

31/05/08
Canllawiau ar gyfer gweithwyr proffesiynol
 

Paratoi ac Asesu Darpar Fabwysiadwyr: Cyfarwyddyd Ymarfer (Gorffennaf 2007)

07/08/07
Diben y cyfarwyddyd ymarfer hwn yw helpu ymarferwyr wrth iddynt asesu darpar fabwysiadwyr, p'un a ydynt yn bwriadu mabwysiadu plentyn o'r wlad hon neu o wlad arall.
 

Canllawiau ar y Swyddfa Cofnodion Troseddol i Ddarparwyr Maethu

20/07/07
Mae'r canllaw hwn, sydd wedi'i anelu at ddarparwyr maethu, yn egluro'r cymhwyseddau ar gyfer cynnal gwiriadau datgelu. Mae'r canllaw yn amlinellu'r hyn y mae'r llywodraeth yn ei ddisgwyl o ran pa bryd y dylid gofyn am y gwiriadau hyn.
 

Tuag at fywyd sefydlog a dyfodol gwell: Rheoliadau a chyfarwyddyd sy'n dod i rym ar 1 Gorffennaf 2007

06/07/07
Mae'r newidiadau yn gwella ar faterion yn ymwneud â lleoli, iechyd, addysg a lles plant a phobl ifanc sy'n derbyn gofal, a diwygio trefniadau'r Comisiynydd Cyfrifol.
 
Canfod pobl ag anhwylderau yn y sbectrwm awtistig yn System Cyfiawnder Ieuenctid Wrecsam a Sir y Fflint, a chynnig cymorth iddynt

Canfod pobl ag anhwylderau yn y sbectrwm awtistig yn System Cyfiawnder Ieuenctid Wrecsam a Sir y Fflint, a chynnig cymorth iddynt

23/04/07
Astudiaeth sy'n nodi sut y gallai'r heddlu ac asiantaethau eraill wella'u dealltwriaeth am anhwylderau yn y sbectrwm awtistig.
 

NAFWC11/07 – Polisïau codi tâl tecach ar gyfer gofal yn y cartref a Gwasanaethau Cymdeithasol eraill dibreswyl – Arweiniad diwygiedig i Awdurdodau Lleol

04/04/07
Mae’r cylchlythyr hwn yn darparu cyngor i awdurdodau lleol ar newidiadau i’r arweiniad a gyhoeddwyd yng Ngorffennaf 2002.
 
Diogelu Plant: Gweithio gyda’n Gilydd o dan Ddeddf Plant 2004

Diogelu plant: Gweithio gyda’n gilydd o dan Ddeddf Plant 2004

28/02/07
Anelir y Canllawiau hyn at Brif Swyddogion a phob rheolwr ac ymarferwr yn y cyrff hynny a enwir yn adrannau 28 a 31 o Ddeddf Plant 2004.
 

Rheoliadau mynediad at wybodaeth a'r Ddeddf Diogelu Data

08/09/06
Mae'n debygol y bydd pob cais i ddatgelu gwybodaeth o dan y rheoliadau hyn yn unigryw a gallai fod angen i ymarferwyr yn y maes arfer disgresiwn a cheisio cyngor gan eu gwasanaethau cyfreithiol fesul achos.
 

Rheoliadau Mynediad i Wybodaeth (Mabwysiadu Ôl-gychwyn) (Cymru) 2005: Canllawiau (Gorffennaf 2006)

07/09/06
Diben y canllawiau hyn yw ategu Rheoliadau Mynediad i Wybodaeth (Mabwysiadu Ôl-gychwyn) (Cymru) 2005 sy'n dod i rym o dan Ddeddf Mabwysiadu a Plant 2002.
 

NAFWC 16/02 Adoption Register Guide and Form

23/08/06
NAFWC 16/02 Adoption Register Guide and Form
 

Grantiau i'r Holl Gyrff Gwirfoddol yng Nghymru sy'n Gweithredu yn y Sectorau Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

20/07/06
Y Cynlluniau: Mae'r cynlluniau grantiau hyn yn gweithredu yn unol â Deddf y Gwasanaeth Iechyd 1968 ac Adran 28(b) o Ddeddf y Gwasanaeth Iechyd Cenedlaethol 1977. Diben y grant yw cynorthwyo'r holl gyrff gwirfoddol yng Nghymru sy'n gweithredu yn y sectorau iechyd a gofal cymdeithasol gyda'u gweit ...
 

Rheoliadau Gwarcheidiaeth Arbennig (Cymru) 2005: Canllawiau

17/07/06
Bydd angen i'r awdurdodau lleol adolygu eu polisïau a'u harferion presennol yn sgil y Rheoliadau a'r canllawiau hyn, a bydd angen iddynt roi'r un blaenoriaeth i'r cyfrifoldebau hyn â'u dyletswyddau statudol eraill.
 

Cynllunio dau drywydd mewn achosion gofal

14/07/06
Lluniwyd y siart llif hwn i helpu â'r broses gynllunio yn unig ac nid yw'n ddatganiad o'r gyfraith.
 

Rheoliadau Gwasanaeth Mabwysiadu Awdurdodau Lleol (Cymru) 2006

28/06/06
Caiff y Rheoliadau hyn eu gwneud o dan Ddeddf Mabwysiadu a Phlant 2002 ("Deddf 2002") a Deddf Safonau Gofal 2000 ("Deddf 2000") ac maent yn berthnasol i'r awdurdodau lleol yng Nghymru. Maent yn disodli Rheoliadau Gwasanaeth Mabwysiadu Awdurdodau Lleol (Cymru) 2005.
 

Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer Asiantaethau Cymorth Mabwysiadu

27/06/06
Mae’r ddogfen hon yn cynnwys y safonau gofynnol cenedlaethol (y safonau) a fydd, ar ôl i Ddeddf Mabwysiadu a Phlant 2000 gael ei rhoi ar waith yn llawn, yn gymwys i asiantaethau cymorth mabwysiadu a’r rhai sydd am gofrestru fel asiantaethau cymorth mabwysiadu yng Nghymru.
 

Rheoliadau Asiantaethau Mabwysiadu (Cymru) 2005: Canllawiau

26/06/06
Mae Rheoliadau Asiantaethau Mabwysiadu (Cymru) wedi'u rhannu'n wyth rhan ac mae ganddynt chwe atodlen. Maent yn amlinellu'r gofynion hanfodol ar gyfer asiantaethau mabwysiadu wrth iddynt baratoi a threfnu i blentyn gael ei fabwysiadu.
 

Rheoliadau Gwasanaethau Cymorth Mabwysiadu (Awdurdodau Lleol) (Cymru) 2005

26/06/06
Diben y canllawiau hyn yw rhoi arweiniad ar ddehongli Rheoliadau Gwasanaethau Cymorth Mabwysiadu (Awdurdodau Lleol) (Cymru) 2005.
 

Plant a Phobl Ifanc: Rheoliadau Gweithdrefn Gwynion y Gwasanaethau Cymdeithasol (Cymru) 2005

11/04/06
Cwyno i awdurdodau lleol
 

A ydych chi'n gofalu am blentyn rhywun arall?

01/11/05
Gellir rhannu plant mewn gofal maeth i ddau brif grŵp: plant sy'n derbyn gofal gan yr awdurdod lleol; a phlant sy'n derbyn gofal maeth preifat.
 

Canllawiau i gynorthwyo Awdurdodau a Byrddau Iechyd Lleol i ddatblygu Strategaethau Teleofal Lleol

01/10/05
Hydref 2005
 

Canllawiau trosiannol pwysig ar gyfer mabwysiadu

01/10/05
Canllawiau trosiannol pwysig ar gyfer mabwysiadu
 

Canllawiau ymarfer ar asesu'r cymorth sydd ei angen ar deuluoedd sy'n mabwysiadu (Cymru)

01/02/05
Dyma ganllaw arfer da ar gyfer ymarferwyr ar y rheng flaen yng Nghymru sy'n ymwneud yn ddyddiol ag asesu'r cymorth sydd ei angen ar deuluoedd sy'n mabwysiadu.
 

Arolwg o Bobl sy'n Gadael Gofal 2005: Crynodeb Cyffredinol

12/01/05
Daeth Deddf Plant (Ymadael â Gofal) 2000 i rym yng Nghymru yn 2001. Ym mis Awst 2002 ymgymerodd Arolygiaeth Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGCC) ag arolygiad thematig o wasanaethau ar gyfer pobl ifanc sy'n gadael gofal. Cyhoeddwyd adroddiad ar yr Arolygiad yn 2004.
 

A oes rhywun arall yn gofalu am eich plentyn?

11/01/05
Os yw'r amgylchiadau hyn yn berthnasol i'ch plentyn chi, dylech ddarllen y daflen hon. Bydd yn eich helpu i sicrhau bod eich plentyn yn cael gofal da.
 

Grantiau i'r Holl Gyrff Gwirfoddol yng Nghymru sy'n Gweithredu yn y Sectorau Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

01/10/04
Y Cynlluniau: Mae'r cynlluniau grantiau hyn yn gweithredu yn unol â Deddf y Gwasanaeth Iechyd 1968 ac Adran 28(b) o Ddeddf y Gwasanaeth Iechyd Cenedlaethol 1977. Diben y grant yw cynorthwyo'r holl gyrff gwirfoddol yng Nghymru sy'n gweithredu yn y sectorau iechyd a gofal cymdeithasol gyda'u gweith ...
 

Rheoliadau Gwasanaethau Cymorth Mabwysiadu Cymdeithasol Cymru (Saesneg yn unig)

01/08/04
Rheoliadau Gwasanaethau Cymorth Mabwysiadu Cymdeithasol Cymru
 

Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer Asiantaethau Gofal Cartref yng Nghymru

01/03/04
Mae’r ddogfen hon yn pennu’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer asiantaethau gofal cartref. Dyma’r meini prawf y bydd Arolygiaeth Safonau Gofal Cymru “ASGC”) yn eu defnyddio i benderfynu a yw’r asiantaeth yn rhoi gofal personol yn ôl y safonau gofynnol. Diben y safonau gofynnol hyn yw sicrhau a ...
 

Y Safonau Gofynnol Cenedlaethol Ar Gyfer Cartrefi Gofal I Bobl Hyn

01/03/04
Mae’r ddogfen hon yn nodi’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer Cartrefi Gofal i Bobl Hyˆ n a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru o dan adran 23 o Ddeddf Safonau Gofal 2000 (DSG). Bydd y safonau hyn yn cael eu defnyddio gan Arolygiaeth Safonau Gofal Cymru’r Cynulliad (ASGC) wrth benderfynu ...
 
Fframwaith Strategol:

Fframwaith Strategol: "Dewis a Sefyflogrwydd" - Datblygu ystod o leoliadau o ansawdd i blant ifanc sy'n derbyn gofal yng Nghymru

10/02/04
Mae sicrhau dewis o ran lleoliadau o ansawdd yn agos at gartrefi'r plant yn hanfodol er mwyn rhoi sefydlogrwydd i'w bywydau a sicrhau gwell canlyniad o'r gofal a roddir iddynt.
 

Canllawiau Swyddogion Adolygu Annibynnol Cymru: Deddf Mabwysiadu a Phlant 2002 a Rheoliadau Adolygu Achosion Plant (Diwygio) (Cymru) 2004

09/01/04
Yr oedd rhaglen Rhoi Plant yn Gyntaf yn hybu datblygu rôl y Swyddog Adolygu Annibynnol (IRO) yn yr Awdurdodau Lleol. Roedd penodi IROs yn cael ei ystyried fel yn un dull o wella cynllunio gofal a gwneud penderfyniadau gan arwain at well cyfleoedd mewn bywyd ar gyfer plant sy’n derbyn gofal.
 

Rheoliadau Asiantaethau Mabwysiadu (Diwygio) (Cymru) 2003

01/01/04
Dyddiad cyhoeddi:12/2003 Dyddiad cyhoeddi ar y Rhyngrwyd: 01/2004
 

Y Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfre Gwasanaethau Maethu

31/12/03
Gyda'i gilydd, mae Rheoliadau Gwasanaeth Maethu (Cymru) 2003 a'r safonau hyn yn ffurfio sail y fframwaith reoliadol newydd o dan Ddeddf Safonau Gofal 2000 (DSG) ar gyfer cynnal gwasanaethau maethu.
 

Dysgu, Ennill a Byw: Cynhadledd Amlasiantaethol sy’n canolbwyntio ar gyflawni llwyddiant mewn Addysg a Chyflogaeth i’r rhai sy’n Gafael Gofal

01/10/03
Gwyddom fod plant sy’n derbyn gofal yn aml yn cael canlyniadau addysgol gwael a bod y canlyniadau hyn yn cael effaith negyddol ar eu cyfleoedd gwaith a bywyd.
 

Iechyd rhywiol a Phlant mewn Gofal

01/09/03
Chwech taflen sy'n ymdrin â iechyd rhywiol a Phlant mewn Gofal. Mae'r taflenni yn ymdrin â glasoed, addysg rhyw ag atal cenhedlu.
 

Testun WOC 41/93: Preswyliaeth Gyffredin - Gwasanaethau Cymdeithasol Personol

25/06/03
Yn helpu awdurdodau i nodi bod unigolyn yn breswylydd cyffredin yn eu hardaloedd a hynny at ddibenion eu cyfrifoldeb dros ddarparu gwasanaethau cymdeithasol personol a (phan fydd angen) llety preswyl o dan Ddeddf Cymorth Gwladol 1948.
 

Rheoliadau Plant (Ymadael â Gofal) (Diwygio) (Cymru) 2002

16/07/02
Mae'r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau Plant (Ymadael â Gofal) (Cymru) 2001 ("Rheoliadau 2001"). Mae Rheoliadau 2001 yn gwneud darpariaeth ynghylch cymorth i blant a phobl ifanc 16 oed a throsodd, sy'n Rheoliadau Plant (Ymadael â Gofal) (Diwygio) (Cymru).
 

Asesu Plant mewn Angen a’u Teuluoedd: Cyfarwyddyd Ymarfer

06/01/01
Nod y cyfarwyddyd ymarfer yn y cyhoeddiad hwn, sy’n cyd-fynd â’r Fframwaith, yw gwneud y sylfaen dystiolaeth yn glir ar gyfer y Fframwaith Asesu.
 

Fframwaith ar gyfer asesu plant mewn angen a’u teuluoedd

06/01/01
Fframwaith gan ddarparu ffordd o ddadansoddi, deall a chofnodi'r hyn sy'n digwydd i blant a phobl ifanc o fewn eu teuluoedd a'r gymuned y maent yn byw.