Skip to content

Adroddiadau Iechyd

Gweld adroddiadau sy’n ymwneud â pholisi iechyd.

Trwsio torgest: Adolygiad o’r defnydd o rwyll yng Nghymru

14/01/19
Trwsio torgest: Adolygiad o’r defnydd o rwyll yng Nghymru
 

Darpariaeth iechyd a llesiant i ffoaduriaid a cheiswyr lloches

08/01/19
Diben y canllawiau ar weithredu’r polisi yw gwella mynediad at ofal iechyd a chanlyniadau iechyd i ffoaduriaid a cheiswyr lloches.
 

Cyflwr diymateb parhaol neu gyflwr lled-anymwybodol

07/12/18
Rydym wedi bod yn gweithio gyda GIG Cymru i adolygu'r driniaeth a'r gefnogaeth a roddir i bobl sydd mewn cyflwr diymateb parhaol neu gyflwr lled-anymwybodol a’u teuluoedd.
 

Gwyddor Gofal Iechyd yn GIG Cymru - Edrych tuag at y dyfodol

03/12/18
Fframwaith cenedlaethol cynhwysfawr i gefnogi datblygiad gwyddor gofal lechyd a radiograffeg yn GIG Cymru.
 

Gaeaf 2017/18 - Gwerthusiad o gadernid y gwasanaethau iechyd a gofal

25/10/18
Mae’r adroddiad hwn yn adolygu cadernid GIG Cymru a’r gwasanaethau gofal cymdeithasol yn ystod gaeaf 2017/18.
 

Gofal endometriosis yng Nghymru

15/10/18
Adroddiad ar wasanaethau Endometriosis yng Nghymru
 

Cynllun archwilio clinigol cenedlaethol ac adolygu canlyniadau 2018-19

31/07/18
Mae archwiliadau clinigol yn asesu canlyniadau cleifion ar draws amrywiaeth eang o gyflyrau meddygol, llawfeddygol ac iechyd meddwl.
 

Defnydd o dâp a llieiniau rhwyll synthetig y wain ar gyfer anymataliaeth wrinol sy'n gysylltiedig â straen a phrolaps organau'r pelfis

04/05/18
Adroddiad gan y grŵp gorchwyl a gorffen a gyfarfu rhwng mis Hydref 2017 a mis Ionawr 2018.
 

Datganiad o fwriad o ran delweddu

05/03/18
Mae’r datganiad o fwriad hwn yn ymdrin â’r heriau presennol ym maes delweddu diagnostig a therapiwtig yn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol yng Nghymru.
 

Adroddiad ar fframwaith canlyniadau GIG Cymru 2016 - 2017

28/02/18
Nodi sut yr ydym yn darparu gofal diogel, o safon uchel.
 

Fframwaith Canlyniadau Iechyd y Cyhoedd i Gymru

20/09/17
Bydd Fframwaith Canlyniadau Iechyd y Cyhoedd yn cael ei ddefnyddio i fesur a monitro iechyd poblogaeth Cymru.
 

Fframwaith Gweithredu ar gyfer Cymru, 2017-2020: Awdioleg

05/05/17
Fframwaith Gofal a chymorth integredig ar gyfer pobl sy’n F/fyddar neu sy’n byw â cholled clyw.
 

Concordat Gofal Mewn Argyfwng

16/11/16
Cytundeb i wella’r system o helpu pobl mewn argyfwng iechyd meddwl neu sydd yn berygl i'w hunain yw hwn.
 

Adroddiad Williams

10/11/16
Argymhellodd Adroddiad Evans fod un corff yn cael i sefydlu i Gymru i oruchwylio cynllunio’r gweithlu yn strategol, dylunio addysgol a chomisiynu ar gyfer GIG Cymru.  
 

Rhaglen Plant Iach Cymru

26/09/16
Bydd Rhaglen Plant Iach Cymru’n cael ei rhoi ar waith gan fyrddau iechyd Cymru o 1 Hydref 2016.
 

Mwy na geiriau…

09/05/16
Mae ail adroddiad blynyddol y strategaeth yn nodi'r gwaith sy'n mynd rhagddo ar hyn o bryd i wella defnydd o'r iaith Gymraeg.
 

Siarad â fi 2

16/07/15
Cynllun gweithredu atal hunanladdiad a hunan-niwed Cymru 2015-2020.  
 

Gweithio i Wella - Asesiad o Effaith

07/05/15
Mae ein prosiect Gweithio i Wella yn edrych ar y ffordd y mae'r GIG yng Nghymru yn ymdrin â phryderon.
 

Rhaglen Diwygio'r GIG - Asesiad o Effaith

07/05/15
Mae'r gwaith o ad-drefnu GIG Cymru, a ddaeth i rym ar 01 Hydref 2009, wedi creu sefydliadau iechyd lleol unigol. Cyhoeddwyd asesiad o effaith ar gyfer y rhaglen yn 2010.
 

Rhaglen Diwygio'r GIG a Cynllun Gweithredu - Asesiadau o Effaith

07/05/15
Yn 2011, cyhoeddwyd asesiadau o effaith ar gyfer Rhaglen Diwygio'r GIG a'r Cynllun Gweithredu.
 

Rheoliadau Cynllun Cychwyn Iach a Bwyd Lles (Diwygio) 2011 - Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb

07/05/15
Dyma asesiad o'r effaith ar gydraddoldeb ar gyfer Rheoliadau Cynllun Cychwyn Iach a Bwyd Lles (Diwygio) 2011.
 

Y Cynllun Cychwyn Iach a Bwyd Lles - Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb

07/05/15
Mae’r diwygiad i’r Rheoliadau Cynllun Cychwyn Iach a Bwyd Lles 2011 yn golygu mwy o ddewis wrth wario’r talebau a ddosberthir drwy’r cynllun. Cyhoeddwyd asesiad o'r effaith ar gydraddoldeb yn 2012.
 

Enseffalopathi myalgig / Syndrom blinder cronig a Ffibromyalgia adroddiad ac argymhellion

07/04/15
Gynhyrchir gan y Grŵp Gorffen a Gorchwyl gweinidogol
 

Ymddiried mewn gofal

24/09/14
Adroddiad Adolygiad allanol annibynnol o Ysbyty Tywysoges Cymru ac Ysbyty Castell-nedd Port Talbot ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg.
 

The Griffiths' review - Non emergency patient transport - final report (Saesneg yn unig)

22/08/14
Mae'r adroddiad yn nodi canfyddiadau ac argymhellion o'r Win Griffith adolygiad o wasanaethau cludo cleifion nad ydynt yn achosion brys yng Nghymru.
 

Gorfodi'r gyfraith bwyd a bwyd anifeiliaid yng Nghymru

23/07/14
Mae’r adroddiad hwn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am orfodi hylendid bwyd yng Nghymru.
 

Adroddiad y grŵp gorchwyl a gorffen ar gyfleuster preswyl i gyn-filwyr

26/09/13
Adroddiad ynglŷn â’r angen i sefydlu cyfleuster preswyl pwrpasol i gyn-filwyr, ynghyd â rhwydwaith o grwpiau lles a chymorth ledled Cymru.