Skip to content

Canllawiau iechyd

Canllawiau polisi ar gyfer y GIG

Hyrwyddwyr cyn-filwyr a'r lluoedd arfog

11/02/19
Bydd yr hyrwyddwyr yn darparu cefnogaeth i gyn-filwyr a phersonél y gwasanaethau er mwyn sicrhau bod eu hanghenion yn cael eu hadlewyrchu yn y cynlluniau gwasanaethau lleol.
 

Gweithredu rheoliadau ffioedd ysbyty ymwelwyr tramor

21/11/18
Canllawiau i bobl nad ydynt yn breswylwyr yn y DU sydd angen triniaeth gan Ymddiriedolaeth GIG yng Nghymru.
 

Safonau Cyfathrebu Cymru Gyfan rhwng Gofal Sylfaenol a Gofal Eilaidd

11/09/18
Canllawiau a nodiadau esboniadol ar gyfer GIG Cymru i'w dilyn, gan gynnwys cyfeirio a dirprwyo.
 

Cymeradwyo clinigwyr cymeradwy yng Nghymru

20/07/18
Canllawiau ynghylch cymeradwyo clinigwyr sy'n gweithredu fel gweithwyr proffesiynol iechyd meddwl at ddibenion Deddf Iechyd Meddwl 1983.
 

Gweithio gyda’n gilydd i leihau llygredd aer awyr agored, risgiau ac anghydraddoldebau

25/04/18
Canllawiau er mwyn helpu i ddatblygu polisi ac arfer ym mhob rhan o’r GIG yng Nghymru.
 

Deddf Lefelau Staff Nyrsio (Cymru): Canllawiau Statudol

02/11/17
Cynhyrchwyd y canllawiau hyn ar y cyd â GIG Cymru, y Coleg Nyrsio Brenhinol a phartneriaid allweddol eraill.
 

Gwasanaethau arbenigol iechyd meddwl plant a phobl ifanc y GIG - Cyngor proffesiynol i gynllunwyr gwasanaethau

27/10/17
Canllawiau ar rôl gwasanaethau arbenigol iechyd meddwl plant a phobl ifanc.
 

Datganiad o Fwriad - Defnyddio data iechyd a gofal yn well er mwyn darparu gofal diogel ac effeithiol a gwasanaethau effeithlon

19/10/17
Rydym yn dymuno sicrhau bod gweithwyr iechyd a gofal yn gallu cael gafael ar yr adnoddau digidol a’r wybodaeth sydd ei hangen.
 

Fframwaith strategol olynol Mwy na geiriau.... ar gyfer gwasanaethau Cymraeg mewn iechyd, gwasanaethau cymdeithasol a gofal cymdeithasol

25/04/17
Mae’r fframwaith strategol olynol hwn yn adeiladu ar y Mwy na geiriau.... gwreiddiol a gyhoeddwyd yn 2012.
 

Teithio at iechyd gwell

06/04/17
Cyngor a chanllawiau ar ddiwylliant ac anghenion iechyd Sipsiwn a Theithwyr, ar gyfer ymarferwyr a fydd yn gweithio gyda nhw.
 

Diwygio'r cymorth ariannol ar gael i’r rhai ag effeithiwyd gan gyflenwir gwaed halogedig y GIG

31/03/17
Rydym wedi ysgrifennu at unigolion ag effeithir arnynt gan gwaed halogedig a gyflenwir gan GIG i roi gwybod am newidiadau i daliadau ar gyfer 2017/18.
 

Canllawiau yfed risg isel Prif Swyddogion Meddygol y DU

25/08/16
Canllawiau gan Brif Swyddogion Meddygol y DU ar gyfer yfed risg isel.
 

Gofal iechyd trawsffiniol a symudedd cleifion – canllawiau ar gyfer y GIG

14/08/15
Cyngor ar drin ceisiadau gan gleifion am driniaeth yng ngwledydd yn Ardal Economaidd Ewrop a cheisiadau gan gleifion o Ardal Economaidd Ewrop sy’n gofyn am driniaeth yng Nghymru.
 

Safonau Iechyd a Gofal

01/04/15
Rydym wedi datblygu Safonau Iechyd a Gofal newydd er mwyn cefnogi darparu gwasanaethau o ansawdd uchel yn y GIG yng Nghymru
 

Ôl-ofal Iechyd Meddwl yn Lloegr ac yng Nghymru

25/03/15
Trefniadau er mwyn datrys anghydfodau gwasanaethau ôl-ofal iechyd meddwl sy’n ymglymedig ac awdurdodau lleol yn Lloegr ac yng Nghymru.
 

Mynd i’r afael â phroblemau iechyd meddwl plant a phobl ifanc

19/11/14
Mae’r canllawiau hyn yn esbonio sut y gall ein partneriaid wella’r cymorth y maent yn eu roi o fewn y system cyfiawnder ieuenctid.
 

Trawsffiniol protocol

26/09/14
Mae’r ddogfen hon yn disgrifio’r trefniadau rhwng y GIG yng Nghymru a’r GIG yn Lloegr i helpu cleifion sy’n byw ar y ffin rhwng Cymru/Lloegr.
 

Safonau Cymru Gyfan ar gyfer cyfathrebu a gwybodaeth i bobl sydd â nam ar eu synhwyrau

27/08/14
Er mwyn sicrhau bod anghenion pobl sydd â nam ar eu synhwyrau yn cael eu bodloni wrth ddefnyddio ein gwasanaethau gofal iechyd.
 

Trefniadau asesu, cynllunio ac adolygu integredig ar gyfer pobl hŷn

11/08/14
Canllawiau i weithwyr proffesiynol ar gefnogi iechyd, gofal a lles pobl hŷn.
 

Deddf Galluedd Meddyliol 2005 a chaniatâd ar gyfer ymchwil

09/01/14
Rhagor o wybodaeth am yr hyn y dylid ei wneud pan fo person wedi rhoi caniatâd i gymryd rhan mewn gwaith ymchwil ond y mae wedi colli galluedd ers hynny.
 

Darparwr gwasanaeth eirioli annibynnol o ran galluedd meddyliol

09/01/14
Dewch i wybod lle mae eich darparwr lleol.
 

Cyflawni’r Gwasanaeth Eiriolaeth Iechyd Meddwl Annibynnol yng Nghymru

09/01/14
Canllaw i ddarparwyr eiriolaeth iechyd meddwl annibynnol a chynllunwyr gwasanaeth eiriolaeth Bwrdd Iechyd Lleol.
 

Ceisiadau i neilltuo organau sy’n perthyn i roddwr organau sydd wedi marw

25/10/13
Manylion yr amgylchiadau pan fyddai cais i berthynas agos neu ffrind yn cael ei hystyried pan fydd amgylchiadau eithriadol.
 

Presgripsiwn llyfrau Cymru - taflen gwybodaeth i’r cyhoedd

15/08/13
Esbonio sut mae'r cynllun yn gweithio.
 

Cydsyniad ym maes gofal iechyd - gwybodaeth ar gyfer plant a phobl ifanc o dan 18 oed yng Nghymru

22/04/13
Mae'r daflen hon yn sôn am eu gofal iechyd nhw a'u hawl i gael eu cynnwys mewn penderfyniadau ynglŷn â'u hiechyd, eu gofal iechyd neu eu triniaeth.
 

Canllawiau ar gyfer y GIG yng Nghymru ynglŷn â chyrff cyfrifol

05/04/13
Mae’r canllawiau hyn yn nodi pwy sy’n gyfrifol am ariannu triniaeth a gofal unigolion o fewn y GIG yng Nghymru.
 

Gofynion llywodraethu clinigol ar gyfer fferyllfeydd cymunedol yng Nghymru

29/01/13
Mae’r ddogfen yn egluro’r newidiadau i fframwaith contractiol y Fferylliaeth Gymunedol.
 

Mesur Iechyd meddwl (Cymru) 2010: Model Gwasanaeth Cenedlaethol ar gyfer gwasanaethau cymorth iechyd meddwl sylfaenol lleol

28/09/12
Mae Rhan I Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010 yn rhoi dyletswyddau i Fyrddau Iechyd Lleol ac awdurdodau lleol.
 

Cynllun Gofal a Thriniaeth

01/06/12
Mae'r cynllun gofal a thriniaeth hwn wedi'i baratoi o dan adran 18 o Fesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010
 

Canllawiau Gweithredu Polisi Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010 ar y ‘Gwasanaethau Cymorth Iechyd Meddwl Sylfaenol Lleol’ a’r ‘Gwasanaethau Iechyd Meddwl Eilaidd’

22/03/12
Canllawiau i helpu Byrddau Iechyd Lleol ac Awdurdodau Lleol i gyflawni eu dyletswyddau o dan y Mesur.
 

Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010 Canllawiau

28/02/12
Canllawiau i Fyrddau Iechyd Lleol ac Awdurdodau Lleol ar Sefydlu Cynlluniau ar y Cyd ar gyfer Darparu Gwasanaethau Cymorth Iechyd Meddwl Sylfaenol Lleol