Skip to content

Mamolaeth a'r blynyddoedd cynnar

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Y Prif Swyddog Nyrsio yw’r gweithiwr proffesiynol arweiniol ar gyfer mamolaeth, ymweliadau iechyd ac arferion ac addysg nyrsio ysgolion yng Nghymru.

Mae’r Prif Swyddog Nyrsio yn arwain ar ofal mamolaeth ac elfennau penodol o wasanaethau blynyddoedd cynnar, gan gynnwys pennu cyfeiriad strategol a monitro perfformiad.

Gwasanaethau mamolaeth  

Mae ein gweledigaeth ar gyfer gwasanaethau mamolaeth yng Nghymru yn hyrwyddo effaith gymdeithasol ac emosiynol beichiogrwydd a geni plant, a pha mor bwysig yw trin menywod a’u teuluoedd ag urddas a pharch.

Bydd beichiogrwydd a geni plentyn yn brofiad diogel a phositif i bob mam fel ei bod hi, ei phartner a’i theulu yn gallu dechrau rhianta gan deimlo:

  • yn hyderus
  • yn alluog
  • yn fodlon bod ganddynt ddigon o gefnogaeth i roi’r dechrau gorau i’w plentyn. 

Ymweliadau iechyd a nyrsio ysgol 

Mae’r weledigaeth ar gyfer y Gwasanaeth Ymweliadau Iechyd yng Nghymru yn amlinellu sut mae gweithwyr iechyd yn cefnogi rhieni a theuluoedd plant cyn ysgol.

Mae gwasanaeth nyrsio ysgolion effeithiol yn helpu i ddatblygu plant a phobl ifanc cryf, iach a gwydn drwy eu helpu i wneud penderfyniadau deallus. Mae’n darparu ymyriadau cynnar a chyngor yn ôl yr angen ac mae plant a phobl ifanc yn ymddiried ynddo a’i werthfawrogi.

Eich babi – eich gofal

Arolwg yn ymchwilio i brofiadau menywod o fod yn feichiog a rhoi genedigaeth yng Nghymru.