Skip to content

Iechyd pobl ddigartref a grwpiau agored i niwed penodol

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Person sleeping in a doorway

Mae pobl ddigartref, pobl sydd mewn perygl o fod yn ddigartref neu o gael eu symud yn rheolaidd, yn aml iawn yn dioddef iechyd meddwl a chorfforol gwaeth na grwpiau eraill yn y gymdeithas.

Pobl ddigartref

Rydym yn gwybod bod cysylltiad rhwng iechyd a digartrefedd a bod iechyd gwael yn achosi digartrefedd a'i fod hefyd yn deillio ohono.  Heb lety sefydlog neu gyfeiriad mae'n anodd iawn dechrau a chwblhau cwrs o driniaeth.

Grwpiau agored i niwed

Mae grwpiau agored i niwed, pobl y mae perygl iddynt gael eu symud yn aml, yn cynnwys Sipsiwn-Teithwyr, mewnfudwyr o’r UE sy’n byw mewn amgylchiadau sy’n eu gwneud nhw’n agored i niwed, ceiswyr lloches a ffoaduriaid. Yn aml gallant wynebu nifer o rwystrau wrth geisio cael gafael ar y driniaeth sydd ei hangen arnynt a chadw mewn cysylltiad parhaus â'r gwasanaethau iechyd.

Yn yr adran hon rydym yn dangos yr hyn yr ydym yn ei wneud i sicrhau bod pob un yn cael mynediad at ofal iechyd, gwasanaethau hybu iechyd a gwasanaethau ataliol o'r radd flaenaf.  Rydym hefyd yn awyddus i weld newid diwylliant yng Nghymru fel bod mynediad at ofal iechyd da a thenantiaethau diogel yn cael eu hystyried yr un mor bwysig â'i gilydd.