Skip to content

Strategaeth

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Y môr a physgodfeydd.

Dolenni perthnasol

Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Cychod pysgota

Rydym yn ymrwymedig i ddatblygu dull integredig o lunio polisïau ar gyfer morlin a moroedd Cymru.

Mae'r dull newydd hwn yn cynnwys rheoli materion morol a physgodfeydd yn ogystal â'r canlynol:

  • ynni morol
  • twristiaeth
  • trafnidiaeth
  • cynhwysiant cymdeithasol a mwy.
Bydd yn seiliedig ar ddull ecosystem, gan weithio â physgotwyr i ddatblygu trefniadau rheoli ar y cyd a sicrhau amgylchedd morol iach.

Rydym yn cydnabod pwysigrwydd pysgodfeydd dŵr ffres a physgodfeydd morol, ac yn dymuno helpu pysgotwyr i gynyddu eu gwerth economaidd.

Rydym yn bwriadu datblygu potensial dyframaethu fel rhan o’r polisi pysgodfeydd cyffredin, gan fanteisio ar gyngor arbenigwyr o fyd diwydiant a phrifysgolion Cymru.

Rydym yn annog pysgotwyr i ddatblygu prosiectau ar y cyd â Llywodraeth Cymru.  Diweddarodd y Gweinidogion y Cynllun Gweithredu Strategol ar 13 Mai. Rydym yn disgwyl diweddariad pellach tua chwe mis wedi hynny.