Skip to content

Rhanddeiliaid

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Y môr a physgodfeydd.

Dros y 5 blynedd nesaf, mae angen inni newid y ffordd rydym yn rheoli, gwarchod a defnyddio’n moroedd.

Fe wnawn ni hyn trwy’r Raglen Newid Morol, sy’n cynnig rhaglen hyblyg a hawdd ei haddasu i reoli newid.  Bydd yn helpu Is-adran y Môr a Physgodfeydd i ganolbwyntio ar eu prif feysydd blaenoriaeth.

Gweledigaeth y Rhaglen Newid Morol yw cydgysylltu polisi a gweithredu ym moroedd Cymru er mwyn annog swyddi a thwf cynaliadwy, i ddatblygu ecosystem forol gref ac i ddiogelu ein hasedau amgylcheddol mwyaf gwerthfawr.

Rydym am wneud yn siŵr bod y rheini fydd yn teimlo effeithiau’r newid yn cael cyfle i ddylanwadu ar y broses benderfyniadau ac i rannu eu gwybodaeth a’u profiad o’r amgylchedd morol.

Rydym am fod yn agored gyda rhanddeiliaid a gofyn ichi am eich barn yn fuan wrth ddatblygu’r polisi.

Rydym wedi creu nifer o grwpiau rhanddeiliaid i helpu i lywio a chyfarwyddo’r broses o newid.