Skip to content

Datblygu Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Y môr a physgodfeydd.

Rydym yn gweithio ar Gynllun Morol Cenedlaethol Cymru, fydd yn llywio penderfyniadau ar ddefnyddio ein moroedd yn gynaliadwy.

Bydd Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru:

  • yn integreiddio ein polisi gyda gweddill Prydain, wedi'i lywio gan Ddatganiad Polisi Morol y DU (external link).
  • cefnogi ein gweledigaeth am foroedd glân, iach, diogel a bioamrywiol
  • llywio datblygiadau cynaliadwy ar gyfer y dyfodol
  • cefnogi "twf glas" drwy gyfeirio'r prif benderfyniadau sy'n cael eu cymryd ar ddefnyddio'r môr ac adnoddau naturiol yn y dyfodol.

Dod i wybod mwy am fanteision cynllunio morol (dolen allanol).

Rydym wedi cynhyrchu animeiddiad (dolen allanol) i helpu i esbonio’r broses gynllunio morol.

Dweud eich dweud

Rydym yn ymgynghori ar hyn o bryd ar y cynllun morol.  

Rydym angen mewnbwn gan amrywiol bobl sydd â diddordeb i sicrhau bod Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru yn adlewyrchu safbwyntiau ac anghenion y rhai hynny sy'n defnyddio ac yn elwa o'n moroedd.

Mae'r Datganiad ynghylch Ymgysylltu â'r Cyhoedd yn pennu sut a phryd y byddwn yn cysylltu â rhanddeiliaid wrth inni ddatblygu'r cynllun. Mae'n helpu i sicrhau bod y broses cynllunio morol yn dryloyw, a bod rhanddeiliaid yn deall sut y mae modd bod yn rhan ohoni a dylanwadu ar benderfyniadau'r cynllun. Mae'r awgrymiadau a'r sylwadau sydd eisoes wedi dod i law wedi helpu i lunio drafft cynnar wrth inni symud ymlaen i ymgynghoriad ffurfiol.  

Mae Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid Cynllunio Morol Cymru wedi ei sefydlu sy'n cyfarfod yn rheolaidd i roi cyngor ar ddatblygu a gweithredu'r cynllun.

Wrth ddatblygu’r Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru, rydym yn cydweithio’n agos â’r Corff Rheoli Morol er mwyn sicrhau ystyriaeth i bryderon trawsffiniol.