Skip to content

Polisi

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Y môr a physgodfeydd.

Rydym yn ymrwymedig i ddatblygu dull integredig o lunio polisïau ar gyfer morlin a moroedd Cymru.

Rydym yn gweithio ar draws y Llywodraeth gyda phartneriaid i wireddu gweledigaeth, sy’n weledigaeth hefyd i weddill y DU. Y weledigaeth honno yw ‘cefnforoedd a moroedd glân, iach, diogel, cynhyrchiol a bioamrywiol’. Mae gan Gymru ryw 32,000km2 o fôr a 21,000km2 o dir. Mae’r ardal forol hon, sy’n fwy nag arwynebedd ein tir, yn fyw o adnoddau naturiol ac yn cynnig cyfleoedd helaeth.

Ym mhob rhan o’n portffolio, yr ecosystem yw sail ein gwaith wrth ddatblygu polisi mewn meysydd fel rheoli morol a physgodfeydd, ynni’r môr, twristiaeth, trafnidiaeth, cynhwysiant cymdeithasol ac eraill. Rydym yn gweithio gyda rhanddeiliaid i ddatblygu trefniadau cydreoli ac i gyflenwi amgylcheddau morol iach.   

Rydym yn cydnabod pwysigrwydd pysgodfeydd dŵr croyw a morol, ac rydym am helpu pysgotwyr i gynyddu eu gwerth economaidd. Rydym am ddatblygu potensial dyframaethu fel rhan o’r polisi pysgodfeydd cyffredin, gan ddefnyddio arbenigwyr o ddiwydiant a phrifysgolion Cymru.