Skip to content

Cronfa’r Môr a Physgodfeydd Ewrop

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Cronfa’r Môr a Physgodfeydd Ewrop (EMFF) yw’r gronfa Ewropeaidd a sefydlwyd i roi cymorth er mwyn addasu i’r Polisi Pysgodfeydd Cyffredin, gan gynnwys rheoli a gorfodi ymrwymiadau gorfodi a chasglu data.

Bydd yr EMFF yn rhoi cymorth i’r sectorau pysgota a dyframaethu dyfu mewn modd cynaliadwy a bydd hefyd yn rhoi cymorth i gynnal yr amgylchedd morol, gan gefnogi twf a swyddi mewn cymunedau arfordirol ar yr un pryd.

Yma yng Nghymru, y bwriad yw canolbwyntio ar brosiectau a fydd yn gydnaws â blaenoriaethau strategol Llywodraeth Cymru ar gyfer datblygu sector pysgota llewyrchus, cystadleuol a chynaliadwy, a hefyd ar brosiectau a fydd yn hwyluso’r gwaith o weithredu’r Polisi Pysgodfeydd Cyffredin (PPC), yn fodd i fanteisio i’r eithaf ar botensial dyframaethu, ac yn hyrwyddo partneriaethau rhwng pysgotwyr a sefydliadau gwyddonol.

Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol - Hysbysiad Preifatrwydd ar gyfer EMFF yn dod i rym ar 25 Mai 2018.

Blaenoriaethau’r EMFF

Dyma 6 blaenoriaeth yr EMFF:

1. Hyrwyddo pysgodfeydd sy’n gynaliadwy, sy’n defnyddio adnoddau’n effeithlon, sy’n arloesol, yn gystadleuol ac yn seiliedig ar wybodaeth  

Bydd cymorth EMFF a roddir dan y flaenoriaeth hon yn canolbwyntio ar arloesi ac ar ychwanegu gwerth er mwyn sicrhau bod y sector pysgodfeydd yn economaidd hyfyw ac yn abl i ymdopi ag unrhyw ergydion o’r tu allan a chystadleuaeth oddi wrth wledydd nad ydynt yn aelodau o’r Undeb Ewropeaidd. Bydd hynny’n fodd i hyrwyddo pysgodfeydd a fydd yn amgylcheddol gynaliadwy, yn defnyddio adnoddau’n effeithlon, yn gystadleuol, yn fwy detholus, yn gwaredu llai o bysgod, ac yn gwneud llai o ddifrod i ecosystemau’r môr.  

2. Meithrin sector dyframaethu sy’n gynaliadwy, sy’n defnyddio adnoddau’n effeithlon, sy’n arloesol, yn gystadleuol ac yn seiliedig ar wybodaeth  

Nod y cymorth EMFF a roddir dan y flaenoriaeth hon fydd sicrhau bod y sector dyframaethu yn amgylcheddol gynaliadwy, yn defnyddio adnoddau’n effeithlon ac yn gystadleuol, gan hefyd helpu i sicrhau bod y busnesau yma yn economaidd hyfyw ac yn gystadleuol, gan ddarparu cynhyrchion iach a maethlon iawn i ddefnyddwyr yn yr UE.

3. Hybu’r gwaith o weithredu’r Polisi Pysgodfeydd Cyffredin (PPC)

Bydd cymorth EMFF a roddir dan y flaenoriaeth hon yn cefnogi’r gwaith o weithredu’r Polisi Pysgodfeydd Cyffredin (PPC) drwy gasglu a rheoli data er mwyn gwella gwybodaeth wyddonol. Bydd hefyd yn cefnogi’r gwaith sy’n mynd rhagddo i fonitro, rheoli a gorfodi deddfwriaeth sy’n ymwneud â physgodfeydd.

4. Creu mwy o swyddi a mwy o gydlyniant tiriogaethol

Nod y cymorth EMFF a roddir dan y flaenoriaeth hon fydd mynd ati, drwy waith datblygu lleol a fydd yn cael ei arwain gan y gymuned, i greu mwy o swyddi ac i hyrwyddo twf economaidd a chynhwysiant cymdeithasol mewn cymunedau sy’n ddibynnol ar bysgota.

5. Hyrwyddo gwaith marchnata a phrosesu  

Nod y cymorth EMFF a roddir dan y flaenoriaeth hon fydd hyrwyddo a gwella’r gwaith marchnata a phrosesu sy’n cael ei wneud ar gyfer cynhyrchion pysgodfeydd a’r diwydiant dyframaethu.

6. Hyrwyddo’r gwaith o weithredu’r Polisi Morol Integredig

Polisi Ewropeaidd yw’r Polisi Morol Integredig (external link), a’i nod yw hyrwyddo dull mwy cydlynol o weithredu wrth ymdrin â materion sy’n ymwneud â’r môr. Mae’n rhoi sylw i faterion nad ydynt yn dod dan bolisïau eraill ar gyfer y sector ac lle mae angen cydgysylltu sectorau gwahanol.

Rhaglen Weithredol

Mae Erthyglau 17 i 20 o Reoliad EMFF (Rheoliad (UE) Rhif 508/2014) yn gofyn bod aelod-wladwriaethau’r UE, gan gynnwys y Deyrnas Unedig, yn paratoi “Rhaglen Weithredol” ar gyfer EMFF. Y ddogfen hon sy’n gosod nodau ac amcanion y Rhaglen. Mae hefyd yn amlinellu’r gweithgareddau i’w hariannu a’r canlyniadau y disgwylir eu cyflawni. Gallwch weld copi cymeradwy o Raglen Weithredol EMFF y Deyrnas Unedig islaw.