Skip to content

Prynu bwyd môr yng Nghymru

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Y môr a physgodfeydd.

Dolenni perthnasol

Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae 'arloesol', 'cynaliadwy' a 'llwyddiannus' ymhlith y geiriau sy'n gallu cael eu defnyddio i ddisgrifio bwyd môr o Gymru.

O gimychiaid Ynys Môn a chregyn gleision glannau'r Fenai i gregyn bylchog Bae Ceredigion a gwymon Abertawe, mae rhywbeth at ddant pawb yng Nghymru.

Mae llawer o bobl o'r tu allan i Gymru wedi bod yn mwynhau bwyd môr a physgod cregyn Cymru ers tro byd.  Ar hyn o bryd, mae cimychiaid o'r Lobster Pot yn Ynys Môn ar fwydlenni yn Tokyo, Hong Kong, Dubai, Vancouver ac Efrog Newydd.

Mae Cymru hefyd yn hen law ar greu cynhyrchion llwyddiannus arloesol o'r môr.  Yng Ngwobrau Great Taste 2015, ymhlith enillwyr o Gymru roedd Crispy Seaweed Snacks o gwmni Selwyn's o Benclawdd, halen môn wedi'i fygu â meryw a dŵr wedi'i fygu â derw gan Halen Môn.

Prynu pysgod a physgod cregyn gwerthiant cyntaf

Os ydych chi'n prynu pysgod gwerthiant cyntaf yn uniongyrchol o gwch, gall fod yn ofynnol ichi gofrestru fel prynwr.

Daeth Rheoliadau Cofrestru Prynwyr a Gwerthwyr Pysgod a Dynodi Safleoedd Arwerthu Pysgod (Cymru) 2006 i rym ar 9 Mehefin 2006. Mae'n rhaid i'r sawl sy'n gwerthu pysgod gwerthiant cyntaf mewn arwerthiannau gofrestru, yn ogystal â'r sawl sy'n eu prynu.

Ydych chi'n;

  • prynu pysgod gwerthiant cyntaf yn uniongyrchol o gwch neu asiant at ddibenion masnachol
  • yn berchen ar farchnad bysgod neu'n gweithredu marchnad bysgod lle y gwerthir pysgod gwerthiant cyntaf drwy fidio cystadleuol a bod y pysgod yno i'w harchwilio
  • gwerthu pysgod gwerthiant cyntaf drwy fidio cystadleuol mewn marchnad bysgod.

Mae mwy o wybodaeth, ffurflenni cais a thaflenni esboniadol ar gael yn y canllawiau isod. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â Swyddfa Pysgodfeydd Aberdaugleddau:

E-bost: milfordhavenfisheryoffice@llyw.cymru.

Canllawiau

Mae Llywodraeth Cymru wedi creu llyfryn canllaw sydd i'w weld a'i lawrlwytho isod. Mae poster sy'n dangos rhywogaethau pysgod a physgod cregyn cyffredin sydd ar werth yng Nghymru, eu maint lleiaf sydd ar gael a sut i'w mesur.

Mae Seafish hefyd yn rhoi canllawiau ar gofrestru i brynwyr a gwerthwyr.

Mae'r ffurflenni'n dod o'r Gofrestr Pysgod.