Skip to content

Yr Athro Christianne Glossop

Yr Athro Christianne Glossop

Pennodwyd Yr Athro Christianne Glossop yn Brif Swyddog Milfeddygol ar gyfer Cymru ym mis Mehefin 2005.

Penodwyd Christianne yn Brif Swyddog Milfeddygol Cymru ym mis Mehefin 2005. O fewn Llywodraeth Cymru mae hi'n Bennaeth ar Swyddfa'r Prif Swyddog Milfeddygol ac yn Gyfarwyddwr â chyfrifoldeb dros y polisi a strategaeth iechyd anifeiliaid. Ei blaenoriaethau pennaf yw gweithio gyda'r holl bartïon â diddordeb i godi safon iechyd a lles anifeiliaid; sefydlu trefniadau i fod yn barod am glefydau egsotig a chlefydau anifeiliaid hysbysadwy; a bwrw ymlaen â'r rhaglenni ddileu TB yng Nghymru.

Graddiodd Christianne o'r Coleg Milfeddygol Brenhinol yn Llundain, ac yno hefyd y cwblhaodd ei doethuriaeth ar agweddau ar ffrwythlondeb gwartheg. Ar hyd ei gyrfa mae hi wedi arbenigo yn y maes magu anifeiliaid ar gyfer bwyd, yn enwedig technoleg fridio. Bu'n Llywydd ar Gymdeithasau Milfeddygol Moch Prydeinig a Rhyngwladol, ac mae hi wedi gwasanaethu ar Ymddiriedolaeth y Bridiau Prin a Chyngor Cymdeithas Filfeddygol Prydain. Ymunodd â Gwasanaeth Milfeddygol Prydain (a adwaenir bellach fel yr Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Labordai Milfeddygol) yn ystod epidemig Clwy'r Traed a'r Genau, a'i swyddogaeth ddiwethaf hi yn y sefydliad hwnnw oedd fel Rheolwr Milfeddygol Isadrannol, yn Reading.

Mae Christianne yn Aelod Cyswllt o Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol, ac yn Gymrawd Anrhydeddus y Coleg Milfeddygol Brenhinol a Phrifysgol Aberystwyth. Mae ganddi hefyd Ddoethuriaeth Anrhydeddus o Brifysgol Plymouth.