Skip to content

Cymorth i'r gymuned ffermio

Mae “Farming Help” yn dwyn ynghyd tair elusen genedlaethol sy'n gweithio er budd y gymuned ffermio.

Mae nhw'n gweithio mewn ffyrdd wahanol i gynnig mathau gyflenwol o gymorth i'r gymuned ffermio. Y dair elusen yw Sefydliad Brenhinol dros Les Amaethyddol (RABI), y Rhwydwaith Cymunedol Fferm (FCN) a'r Gronfa Addington.

Fe sefydlwyd "Farming Help" i dynnu sylw i'r cymorth ar gynnig i bobl ffermio sydd yn cael anhawster.

Gweler isod mwy o wybodaeth am bob un o'r elusennau:

Y Rhwydwaith Cymunedol Fferm

Mae’r Rhwydwaith Cymunedol Fferm (FCN) (dolen allanol) yn rhoi cyngor a chymorth ymarferol i ffermwyr yn ystod cyfnodau o bryder, straen a phroblemau sy'n ymwneud a busnes y fferm. Mae gan FCN dros 250 o wirfoddolwyr ar draws y wlad.

Am gymorth cyfrinachol ffoniwch 03000 111 999. Mi fydd eich galwad yn cael eu hateb yn bersonol o 7yb tan 11yh. Neu cysylltwch drwy e-bost chris@fcn.org.uk

Sefydliad Brenhinol dros Les Amaethyddol (RABI)

Y Sefydliad Brenhinol dros Les Amaethyddol (RABI) (dolen allanol) yw’r elusen ffermio genedlaethol, sy'n gweithredu ledled Cymru a Lloegr. Lleolir y brif swyddfa yn Rhydychen, ond mae gan yr elusen rwydwaith o swyddogion lles ac adrannau codi arian sy’n gweithio ar lefel sirol. Mae cefnogaeth amhrisiadwy yn cael ei roi gan dimau o wirfoddolwyr ym mhob sir.

Mae RABI yn medru darparu cyllid ar gyfer gweithwyr fferm cymwys, rheolwyr fferm a'u dibynyddion. Mae llawer o'r rhai a gefnogir yn bobl wedi ymddeol sy'n cael trafferth i ymdopi ar incwm isel. Mae cymorth ar gael hefyd i bobl o unrhyw oed ar adegau o argyfwng a'r rhai sy'n anabl yn amrywio o blant ifanc i bobl dros 100 oed.

I gael help cyfrinachol a chyngor dros y ffôn, ffoniwch 0808 281 9490 neu cysylltwch dros e-bost at grants@rabi.org.uk. Mae'r llinell gymorth ar agor o 9am tan 5pm. Mae galwadau ffôn tu allan i’r oriau yma yn cael eu hail-gyfeirio at y llinell gymorth FCN a amlinellir uchod.

Y Gronfa Addington

Mae’r Gronfa Addington (dolen allanol)yn medru helpu trwy gynnig grantiau argyfwng tuag at gostau bwyd anifeiliaid i ffermwyr sy'n cael trafferthion bwydo eu stoc, oherwydd y tywydd yn ystod 2012 a misoedd cyntaf 2013. Mae’r Gronfa hefyd yn rhedeg Cynllun Tai Gwledig Strategol ar gyfer rhai sy'n ymddeol neu'n gadael y fusnes ffermio, sy’ n ei galluogi i aros yn eu cymuned, a gadael eu fferm gydag urddas.