Skip to content

Coetiroedd i bobl

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Coedwigaeth.

Dolenni perthnasol

Mae'r ymgynghoriad yn gofyn am eich barn ar ein huchelgais, ein nodau a'n camau gweithredu arfaethedig ac yn gofyn beth yw'r ffordd orau o gyflawni'r Cynllun Adfer Natur.

Mae modd cynnal pob math o weithgareddau yn ein coetiroedd a gall pob sector o’n cymdeithas fanteisio arnyn nhw.

Gallan nhw:

  • wella iechyd a lles pobl
  • helpu i ddatblygu cymunedau 
  • creu cyfleoedd dysgu.

Mewn sawl achos, gall gweithgareddau o’r math hyn helpu’r economi hefyd e.e. creu swyddi a datblygu mentrau. Gall y swyddi a’r busnesau hyn ymwneud â’r canlynol:

  • coed a phren 
  • defnyddio coetiroedd fel lleoliad ar gyfer gweithgareddau hamdden  a mentrau twristiaeth.

Mae’r rhain yn rhan bwysig o economi Cymru, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig.

Mae coetiroedd yn chwarae rhan bwysig yn cefnogi cymunedau Cymru, o ran:

  • iechyd
  • addysg, sgiliau a hyfforddiant
  • creu swyddi
  • creu incwm
  • gwneud ein cymunedau yn lleoedd gwell i fyw ynddyn nhw.

Er mwyn manteisio i’r eithaf ar y cyfleoedd hyn, rydym am sicrhau bod coetiroedd Cymru, yn enwedig y rheini ar ein hystadau coed cyhoeddus, yn cael eu rheoli mewn dull sy’n cefnogi amcanion cymunedau lleol gan gynnwys grwpiau difreintiedig, lleiafrifol ac anodd eu cyrraedd.

Ar ein hystadau coed cyhoeddus, mae gennym gyfleusterau gwerth chweil sydd o ansawdd uchel ac sy’n groesawgar. Rydym am annog pobl o bob cwr o’r gymdeithas i symud mwy, i fwynhau’r awyr agored a chyfrannu at yr agenda iechyd.