Skip to content

Safon coedwigaeth y DU

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Coedwigaeth.

Safon Coedwigaeth y DU (UKFS) yw’r safon gyfeiriol ar gyfer rheoli coedwigoedd yn gynaliadwy yn y Deyrnas Unedig.

Mae’r UKFS (dolen allanol - Saesneg yn unig) gyntaf ym 1998 ac fe’i diweddarwyd yn ddiweddar. Caiff ei chefnogi gan gyfres o ganllawiau:

  • amlinellu’r cyd-destun ar gyfer coedwigaeth yn y DU.
  • dangos sut mae llywodraethau’r DU yn bwriadu rheoli coedwigoedd yn gynaliadwy
  • diffinio safonau a gofynion 
  • cynnwys canllawiau technegol ar gyfer rheoleiddio a monitro.

Gwnaeth Deddf arloesol Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 a Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 bennu fframwaith newydd ar gyfer llesiant hirdymor Cymru a rheoli’n gynaliadwy ei hadnoddau naturiol. 

Nod hyn oll oedd helpu i sicrhau economi ffyniannus, amgylchedd iach a chydnerth a hefyd gymunedau llewyrchus a chydlynol. Mae safon yr UKFS yn cyd-fynd â’r fframwaith hwn ac mae’n cefnogi’r gwaith a rheoli a chreu coedwigoedd cynaliadwy. 

Mae’r safon hon yn dangos i’n partneriaid rhyngwladol yn Ewrop a thu hwnt fod coetiroedd a choedwigoedd Cymru’n cael eu rheoli mewn modd sy’n bodloni ein hymrwymiadau rhyngwladol o safbwynt cynaliadwyedd.

Golyga ymarfer coedwigaeth gynaliadwy reoli ein coedwigoedd mewn ffordd sy’n diwallu ein hanghenion heb gyfaddawdu ar allu cenedlaethau’r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion. Fel sy’n gwbl briodol, y disgwyl yw y bydd coedwigoedd a choetiroedd yn cynnig o leiaf yr un buddion a chyfleoedd i’r cenedlaethau hynny ag rydyn ni'n eu mwynhau heddiw.

Craidd y dull rheoli yn ôl Safon Coedwigaeth y DU yw'r pwysigrwydd o gydbwyso’r buddion amgylcheddol, economaidd a chymdeithasol y gall ein coedwigoedd eu darparu a hefyd gydnabod bod ein coedwigoedd yn gwasanaethu amrywiaeth eang o amcanion.  Mae ein holl goedwigoedd yn cael eu rheoli gan Cyfoeth Naturiol Cymru (dolen allanol) ac yn cael eu ardystio gan UKFS.