Skip to content

Iechyd coed

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Coedwigaeth.

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Rydym wedi ymrwymo i warchod ein coetiroedd rhag plâu a chlefydau, a’u gwneud yn fwy cydnerth.

Ein strategaeth iechyd coed

Prif nod y strategaeth hon yw sicrhau bod coed a choetiroedd Cymru yn iach ac yn ffynnu. Mae hefyd yn ceisio cyflwyno mesurau rhagweithiol i leihau effaith plâu a chlefydau ar goed a choetiroedd Cymru.

Rydym wedi cynhyrchu animeiddiad i ddangos pam mae coed iach yn hanfodol i bobl Cymru (dolen allanol).

Gwywiad Coed Ynn (clefyd Chalara) – Ymateb Cymru (2016)

Mae gwywiad coed ynn wedi’i hen sefydlu ar draws Cymru a bydd yn parhau i ledaenu. Ein prif amcanion yw:

  • helpu i gadw buddion coetiroedd coed ynn
  • arwain ac annog tirfeddianwyr, dinasyddion a diwydiant i fonitro, gweithredu a chymryd rhan mewn gwyliadwriaeth mewn ymateb i glefyd Chalara coed ynn
  • meithrin cadernid economaidd ac amgylcheddol ar gyfer hyn a phlâu a chlefydau eraill.

Mae chalara yn glefyd difrifol mewn coed ynn ac fe’i hachosir gan fath o ffwng. Mae’r clefyd yn peri i goed yr effeithir arnynt golli eu dail ac mae’n difetha corun y coed sy’n dioddef o’r clefyd, a gall ladd coed.

Phytophthora ramorum

Mae Phytophthora ramorum yng Nghymru – strategaeth ar gyfer rheoli’r clefyd yn ymwneud â rheoli Phytophthora ramorum sy’n organeb tebyg i ffwng, gan bwysleisio effeithiau’r pathogen ar goed llarwydd Japaneaidd, Hybrid ac Ewropeaidd. Mae’n rhan o gyfres o strategaethau ar gyfer iechyd coed yng Nghymru ac mae’n nodi:

  • cefndir y clefyd, lefel bresennol yr haint a’i heffaith ar Gymru
  • yr opsiynau a ystyriwyd a’r sail resymegol ar gyfer sefydlu strategaeth Phytophthora ramorum yng Nghymru
  • y Strategaeth ei hun, y dulliau rheoleiddio a’r ardaloedd lle bydd angen cyllid ychwanegol o bosibl.

I gael rhagor o wybodaeth  am Phytophthora ramorum yng  Nghymru, ewch i wefan Cyfoeth Naturiol Cymru (dolen allanol).

Dolennau allanol ddefnyddiol