Skip to content

Rheoli coetiroedd a’r amgylchedd

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Coedwigaeth.

I reoli coetiroedd, mae angen cydbwyso’r galw cynyddol o du cymdeithas am gynnyrch a manteision coetiroedd a’r angen i gadw coetiroedd yn iach ac yn amrywiol.

Drwy reoli coetiroedd, rydym yn sicrhau bod coetiroedd a thir coediog  yn cael eu defnyddio mewn modd, ac ar raddfa, sy’n cynnal eu:

  • bioamrywiaeth
  • cynhyrchiant
  • capasiti i aildyfu
  • potensial i gyflawni swyddogaethau ecolegol, economaidd a chymdeithasol perthnasol ar lefel leol, cenedlaethol a byd-eang gan sicrhau nad yw’n niweidio ecosystemau eraill.

Mae cael y cydbwysedd hwn yn hanfodol i sicrhau bod fforestydd yn goroesi, a bod  cymunedau sy’n dibynnu ar fforestydd yn ffynnu.

I reoli fforestydd mewn modd cynaliadwy, mae angen bod yn ofalus wrth eu defnyddio heddiw er mwyn sicrhau eu bod yn cynnig yr un manteision, iechyd a chynhyrchiant i genedlaethau’r dyfodol.

Wrth reoli fforestydd, rhaid asesu ac integreiddio nifer fawr o ffactorau:

  • gwerthoedd masnachol ac anfasnachol
  • ystyriaethau amgylcheddol 
  • anghenion cymunedol i greu cynlluniau fforestydd cadarn.

Yn y mwyafrif o achosion, caiff y cynlluniau rheoli fforestydd eu llunio drwy ymgynghori â chymunedau lleol, busnesau a’r defnyddwyr ehangach.

Mae cynlluniau rheoli adnoddau naturiol yn cynnig strategaeth ar gyfer rheoli’r canlynol ar y cyd:

  • tir 
  • dŵr 
  • adnoddau byw, sy’n hybu cadwraeth a defnydd cynaliadwy mewn modd teg a holistig.