Skip to content

Y sector busnes

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Coedwigaeth.

Mae ein coetiroedd yn adnodd naturiol allweddol ac mae’r Strategaeth Coetiroedd i Gymru yn parhau i fod yn sail i’n gweledigaeth ar gyfer coetiroedd Cymru dros y 50 mlynedd nesaf.

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â’n rhanddeiliaid megis Partneriaeth Busnes Coedwig Cymru, Cydffederasiwn Diwydiannau Coedwigoedd (ConFor) a Coed Cymru, a hynny er mwyn ategu’r gwaith o gyflawni ein strategaeth fforestydd, Coetiroedd i Gymru.

Rydym eisiau i Gymru gael ei chydnabod am ei choetiroedd o ansawdd uchel sy’n:

 • harddu’r dirwedd 
 • cynnig buddion cymdeithasol a chymunedol go iawn 
 • cynnal diwydiannau ffyniannus sy’n seiliedig ar goed 
 • cyfrannu at amgylchedd gwell.

A ninnau’n berchen ar 117,000 o hectarau o goetir, ni sydd â’r ystad goetir fwyaf yng Nghymru. Fodd bynnag, pobl eraill sy’n berchen ar 62% o goedwigoedd y wlad gan gynnwys:

 • ystadau preifat 
 • planhigfeydd pren meddal
 • coetiroedd  fferm
 • elusennau 
 • awdurdodau lleol a thirfeddianwyr preifat, bach.

Mae cynhyrchu pren ar draws y ddau sector yn effeithio ar bris pren yng Nghymru (mae nifer o ffactorau eraill yn dylanwadu arno hefyd). Mae’r math o bren sy’n cael ei dyfu a faint ohono, ynghyd â’r amser y mae’n ei gymryd i’w dorri a’i werthu, yn dylanwadu ar y diwydiant prosesu.  

Bydd ein hystad  goetir yn parhau i gael ei rheoli a’u hardystio yn unol â Safon Coedwigaeth y DU. Mae’r safon honno yn cefnogi dulliau cynaliadwy o reoli fforestydd: 

 • Rydym yn cefnogi’r defnydd o bren a ddaw o goetiroedd Cymru ar gyfer adeiladu.
 • Rydym yn sicrhau bod y pren a ddaw o Gymru ac a ddefnyddir i adeiladu’n gynaliadwy  yn cael ei hyrwyddo ar y cyd a’i gefnogi drwy ein rhaglenni.  Y nod yw hyrwyddo ac ysgogi’r farchnad er mwyn i bren o Gymru gael ei ddefnyddio fwyfwy wrth adeiladu a datblygu strategaeth i gefnogi hynny.
 • Rydym yn gwerthfawrogi’n fawr y swyddi a’r manteision economaidd a ddaw i Gymru yn sgil y diwydiant fforestydd a phrosesu coed.

Dolenni allanol defnyddiol: